bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014

30.04.2015

 Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XII/104/2011 Rady Gminy Tarnów w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2014, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.
Program współpracy, określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi, a także zawiera wykaz zadań priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.SprawozdanieOpublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 30.04.2015

Dokument oglądany razy: 855
« inne aktualności