bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 04.01.2017 z powodu:
ogłoszenie zakończone - minął termin publikacji

Obwieszczenie Woj. Małopolskiego

21.12.2016

Na podstawie art. 9ac ust. lila ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2015.1297 j.t. ze zm.) oraz na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 16 grudnia 2016 r. na wniosek PKP Polskich Tinii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających przez pełnomocnika Pana Macieja Adamczaka, ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań, z 25 października 2016 r. (wpływ do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 27 października 2016 r.), uzupełniony i skorygowany za pismem z 1 grudnia 2016 r. (wpływ 5 grudnia 2016 r.), o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na stacji Wola Rzędzińska - Budowa oświetlenia wiaduktu drogowego w km 84.994 wraz z oświetleniem dojazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1378".


Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w województwie małopolskim, na terenie powiatu tarnowskiego, w gminie Wola Rzędzińska i obejmie swoim zakresem nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 474/5, 1552/15, 1569/9, 1570, 1571/1, 1571/3, 1572/3, 1722/2, 1722/3, 1723, 1725/1, 2679, 2278/6, 2278/7, 2278/8, 2278/10, 2278/11, 2278/12, 2278/13, 2278/14, 2278/18, 2772/107, 2825/1, 2828/1, 2829/31, 2824/1 obręb Wola Rzędzińska.
Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.) w pełni zawiera się w granicach terenu obietepo wnioskiem nie wvkraczaiac tvm sarown noza °ranice ww. działek ewidencvinvch.


Strony postępowania lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 kpa, mogą w tej sprawie, począwszy od dnia ukazania się obwieszczenia, zapoznać się z zakresem przedmiotowej inwestycji i aktami sprawy oraz zgłaszać ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddział Zamiejscowy w Tarnowie Al. Solidarności 5-9, pokój 109, numer telefonu (14) 696 31 92, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki w godz. 9:00 - 17:00, w pozostałe dni, tzn. od wtorku do piątku godz. 7:30 - 15:30.


Zgodnie z art. 49 kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Niniejsze Obwieszczenie Wojewody podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnów, a także na wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tej gminy (właściwej ze względu na przebieg linii kolejowej), na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Tarnowie i na stronie internetowej MUW oraz w prasie lokalnej.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.12.2016

Dokument oglądany razy: 848
« inne aktualności