bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.1.2017

27.11.2017

 Działając na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)

Wójt Gminy Tarnów
zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 24 listopada 2017 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kolektora gazu na KGZ Tarnów II”.

Na wydaną decyzję służy stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji – tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja dotycząca przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78 ustawy cytowanej na wstępie – Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, znajduje się do wglądu w Referacie Inwestycji i Rozwoju, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, I piętro, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów, tj. w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) stanowi, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie oraz na stronie internetowej w/w Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.gminatarnow.pl w dniu 27.11.2017 r.
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Koszyce Wielkie.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 27.11.2017

Dokument oglądany razy: 209
« inne aktualności