bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.09.2017

06.12.2017

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka-Wałki, działki nr 394/2, 929/3, 521/4 i 12/8 położone w miejscowości Jodłówka-Wałki

2) powierzchnia nieruchomości : pow. 0.0023 ha, pow. 0.0016 ha, pow. 0.0021 ha, pow. 0.0020 ha,

3) opis nieruchomości : kanalizacja sanitarna wraz z nieruchomościami, na których usytuowane są przepompownie ścieków ,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów teren ten oznaczono symbolem „A”, to obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego – teren wyznaczony dla zabudowy mieszkaniowej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej oraz symbolem „R1”, teren rolny z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej,

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy, zagospodarowana,

6) cena nieruchomości: nie dotyczy,

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy ,

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego , najmu lub dzierżawy : 587,00 zł netto ( 139,68 euro), do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% ,

9) termin wnoszenia opłat : kwartalnie (czynsz dzierżawny),

10) zasady aktualizacji opłat : średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: tryb bezprzetargowy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 27 grudnia 2017 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 06.12.2017

Dokument oglądany razy: 212
« inne aktualności