bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie - DOOS-DSII.4200.19.2017.aj.19

16.02.2018

 Na podstawie art. 36 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.), dalej ustawy Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: ST-I.4210.5.2013.2017.JI, o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przełożeniu drogi krajowej nr 73, umożliwiającemu połączenie autostrady AA (węzeł barnów - "Północ" z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska"), (poprzednia nazwa: „Przełożenie drogi krajowej nr 73 odcinek: węzeł Krzyż w ciągu autostrady A-4 Kraków — Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie, w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków — Tarnów"), według wariantu III — etap I, nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie. Przyczyny zwłoki stanowią skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność przeprowadzenia w szerokim zakresie postępowania wyjaśniającego.


Wobec powyższego zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania drugoinstancyjnego na dzień 30 marca 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 16.02.2018

Dokument oglądany razy: 491
« inne aktualności