bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz

09.03.2018

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 2018.121 t.j.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Tarnowiec - części działki nr 33/188 i nr 33/187 objętej księgą wieczystą nr TR1T/0005335/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, wraz z budynkiem szatniowo-magazynowym, boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem do piłki nożnej i miejscami postojowymi,

2) powierzchnia nieruchomości : części działki nr 33/188 o pow. 0.2475 i nr 33/187 o pow. 0.4109 ha

3) opis nieruchomości : części działki nr 33/188 o pow. 0.2475 i nr 33/187 o pow. 0.4109 ha w Tarnowcu wraz z budynkiem szatniowo-magazynowym o pow. zabudowy 149,21 m 2 , pow. użytkowej 103,64 m 2 i kubaturze 473,20 m 3, boiskiem wielofunkcyjnym, boiskiem do piłki nożnej i miejscami postojowymi ,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów teren ten oznaczono symbolem „A”, jest to obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego , symbolem „R1”- teren rolny, obszar rewitalizacji Gminy Tarnów

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy, zagospodarowana,

6) cena nieruchomości: nie dotyczy,

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy ,

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego , najmu lub dzierżawy : 100,00 zł netto ( 23,7959 euro), do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% ,

9) termin wnoszenia opłat : miesięcznie (czynsz dzierżawny),

10) zasady aktualizacji opłat : średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: tryb bezprzetargowy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 4 kwietnia 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.03.2018

Dokument oglądany razy: 304
« inne aktualności