bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU - BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18

13.04.2018

W oparciu o art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochionie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) - Burmistrz Wojnicza zawiadamia że dnia 9 kwietnia 2018 r. zostało wydane postanowienie, znak: BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18, o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii", na wniosek z dnia 22 marca 2018 r. Inwestora: „Małe Elektrownie Wodne" s. c. Jerzy, Maria, Piotr Kujawscy ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna.


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia i aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu, ul. Rynek 1 -pok. nr 22.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.04.2018

Dokument oglądany razy: 244
« inne aktualności