bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18

13.04.2018

Na podstawie art. 33 - 35 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) - Burmistrz Wojnicza

zawiadamia

o trwającej procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii" i możliwości zapoznania się z Aneksem do Raportu oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia, przedłożonym przez Inwestora: „Małe Elektrownie Wodne" s. c. Jerzy, Maria, Piotr Kujawscy ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna. Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej zostało wszczęte w dniu 2 czerwca 2009 r.


Informację o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniami umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Burmistrza Wojnicza na stronie www.woinicz.pl/BIP/Informacie o środowisku/Infomacja/Ekoportal.

Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz uzupełnieniami do Raportu
- możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie
planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski składać można w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Wojniczu ul. Rynek 1 (I piętro, pok. nr 22) lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym - w terminie od 16 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r., codziennie w godzinach pracy Urzędu od 7.30 - 15.30.
Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Wojnicza w toku w/w postępowania. Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Wojnicza.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Burmistrz Wojnicza przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW w Krakowie, a także zasięga opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 w/w ustawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa.


Informację podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a także poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej www.woinicz.pl/BIP/Informacie o środowisku oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wojniczu.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.04.2018

Dokument oglądany razy: 353
« inne aktualności