bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.387.2018.BW

07.05.2018

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NOWYM SĄCZU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.),
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 03.04.2018r. Wójta Gminy Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego i terenów do niego przyległych, zaprojektowanego w rejonie drogi gminnej przy ul. Środkowej w Tarnowcu, gm. Tarnów, poprzez projektowaną kanalizację deszczową do potoku „Dębnica", udzielonego Gminie Tarnów, przez Starostę Tarnowskiego decyzją znak: WOŚ. 11.5.6223-25/08 z dnia 30.06.2008r. z uwagi na to, że Gmina Tarnów reprezentowana przez P. Grzegorza Kozioł - Wójta Gminy Tarnów zrzekła się w/w pozwolenia wodnoprawnego,

2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej - ul. Środkowej w m. Tarnowiec do wód potoku Dębnica poprzez istniejący wylot usytuowany w przepuście 0 600 w ciągu w/w drogi na dz. nr 319 w m. Tarnowiec.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów (telefon: 14 637 69 23 ) wgodz. 730-1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.05.2018

Dokument oglądany razy: 314
« inne aktualności