bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.07.2018

24.05.2018

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Koszyce Wielkie, budynek komunalny na działce nr 699/8 objętej księgą wieczystą KW numer TR1T/00064435/0,

2) powierzchnia nieruchomości : budynek o całkowitej pow. użytkowej 150.00 m 2 z wyłączeniem powierzchni użytkowej przez „Pocztę Polską Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie NIP 525 000 73 13 44.12 m 2i i przez „Orange Polska Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie NIP 526 02 50 995, wraz z częścią w/w działki umożliwiającą korzystanie z budynku ,

3) opis nieruchomości : budynek komunalny parterowy, całkowita pow. użytkowa 150.00 m 2,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów teren ten oznaczono symbolem „O”, teren przeznaczony pod rozwój aktywności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej, jako teren ofertowy i do zainwestowania, obszar objęty rewitalizacją,

5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy, zagospodarowana,

6) cena nieruchomości: nie dotyczy,

7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy ,

8) wysokość opłat z tytułu użytkowania wieczystego , najmu lub dzierżawy : 100,00 zł netto ( 23,35 euro) miesięcznie, do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23% ,
9) termin wnoszenia opłat : miesięcznie (czynsz dzierżawny),

10) zasady aktualizacji opłat : średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

11) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: tryb bezprzetargowy

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 12 czerwca 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.05.2018

Dokument oglądany razy: 343
« inne aktualności