bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze - 6/2018

04.06.2018

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie –
Zielony Pierścień Tarnowa
działające na terenie gmin:
Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Żabno,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:


- wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych objętego strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, zwaną dalej LSR, w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji:

• do 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
• do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
• do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 50 000,00 zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 18 czerwca 2018 r. do 02 lipca 2018 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach od 18 czerwca do 29 czerwca 2018 r.
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30, w dniu 02 lipca 2018 r. do godziny 12.00. Termin składania wniosków upływa w dniu 02 lipca 2018 r. (poniedziałek)
o godz. 12:00.
Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny 1.0 Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze realizacji LSR.
Cel szczegółowy 1.3 Wzrost kompetencji osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie podejmowanej lub rozwijanej działalności gospodarczej.
Przedsięwzięcie 1.3.1 Szkolenia podnoszące kompetencje osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorców i ich pracowników.

Wskaźnik produktu:
Liczba szkoleń - 10 sztuk,
Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń – 250 godzin.

Warunki udzielania wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym
w ogłoszeniu (2 egzemplarze wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej pozostawione w Biurze LGD oraz w wersji elektronicznej zapisanej na płycie cd/dvd).
2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).
3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów w ramach tych kryteriów.
4. Zgodność operacji ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji (jeśli dotyczy).
5. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji oraz specyficzne kryteria wyboru operacji znajdują się
na stronie LGD - www.lgdzpt.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi:
• 6 punktów z 12 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych
do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla jednostek sektora finansów publicznych,
• 7 punktów z 14 punktów stanowiących maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dla pozostałych wnioskodawców.
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy
o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - http://www.prow.malopolska.pl/
Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy
o przyznanie pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów (budynek Domu Strażaka) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Wniosek o przyznanie pomocy złożony na obowiązującym formularzu
wraz z wymaganymi załącznikami (w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD).
2. Szczegółowy opis operacji.
Wykaz dokumentów dodatkowych:
1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
2. Instrukcja do Szczegółowego opisu operacji do wniosku o przyznanie pomocy
w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
3. Informacje dodatkowe.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełniania wniosków udzielane są
w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tarnowa oraz pod numerem tel. 14 632 63 45 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 15.30.

Opublikowano w dniu: 04.06.2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 04.06.2018

Dokument oglądany razy: 301
« inne aktualności