bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu - BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18

05.06.2018

 W oparciu o art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 33 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 późn. zm.) —Burmistrz Wojnicza

zawiadamia

że dnia 1 czerwca 2018 r. zostało wydane postanowienie, znak: BKS-7624/6/09/11/12/13/14/15/18, o zawieszeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacji odnawialnego źródła energii", na wniosek z dnia 25 maja 2018 r. Inwestora: „Małe Elektrownie Wodne" s. c. Jerzy, Maria, Piotr Kujawscy ul. Wiejska 8, 83-400 Kościerzyna.


Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia i aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wojniczu, ul. Rynek 1 — pok. nr 19.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 05.06.2018

Dokument oglądany razy: 452
« inne aktualności