bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie - DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.19.2017.mc.6

28.06.2018

Działając na podstawie:
- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ud^ia/e społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa OOS, zawiadamiam strony, oraz
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy OOS, zawiadamiam społeczeństwo,


że zakończone zostało postępowanie prowadzone w związku z odwołaniami od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13.04.2017 r. (ST-I.4210.5.2013.2017.JI) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przełożeniu drogi krajowej nr 73, umożliwiającemu połączenie autostrady A.A (ivęzeł „łamów - Północ" z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska"), według wariantu III — etap I, poprzez wydanie:
• decyzji (DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.19.2017.mc.4) w części uchylającej i orzekającej w tym zakresie, a w pozostałej części utrzymującej w mocy ww. decyzję,
• decyzji (DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.19.2017.mc.5) umarzającej postępowanie odwoławcze w stosunku do części odwołujących się osób.

Strony mogą zapoznać się z treścią powyższych orzeczeń w następujących urzędach: Gm. Skrzyszów, Gm. Lisia Góra, Gm. Tarnów, Miasta Tarnowa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie (Oddz. w Tarnowie), Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Doręczenie ww. orzeczeń stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o ich wydaniu.


Społeczeństwu treść ww. orzeczeń oraz dokumentacja sprawy udostępniana jest zgodnie z zasadami zawartymi w DZIALE II ustawy OOS, pt. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

z up. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Dyr. Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko

Łukasz Młynarkiewicz


Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.06.2018

Dokument oglądany razy: 360
« inne aktualności