bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2018, zobacz aktualną wersję tej wiadomości.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięcie załączników (17-08-2018 ms)

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

19.06.2018

 1. Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 02.07.2018r. do 14.08.2018r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny 10:00 do 11:00.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na adres Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, bądź w postaci elektronicznej wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
na adres: urzad@gmina.tarnow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.09.2018r.

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2. Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 t.j.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, dokonanymi opiniami i uzgodnieniami.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 02.07.2018r. do 14.08.2018r.
w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.

Uwagi i wnioski można składać do dnia 05.09.2018r. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: urzad@gmina.tarnow.pl.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 05.09.2018r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.
- Załącznik graficzny

Tekst projektu planu

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.06.2018

Dokument oglądany razy: 651
« inne aktualności