bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie - KR.ZUZ.3.421.455.2018.BW

18.07.2018

 Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 stawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.1566, z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.04.2018r. uzupełniony w dniu 03.07.2018 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, działającego przez Pełnomocnika P. Michała Nowocień przedstawiciela Firmy „EKON" Inżynieria Środowiska ul. Władysława Jachowskiego 4/32, 26-500 Szydłowiec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych pochodzących z odwodnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 977 na terenie m. Poręba Radlna {odc.020 od km 1+370 do km 1+718) do rowu przydrożnego (ziemi) w/w drogi za pomocą istniejącego wylotu Wl usytuowanego na dz. nr 85/2 obręb Poręba Radlna, gmina Tarnów.


Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów wgodz. 730 - 1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.07.2018

Dokument oglądany razy: 873
« inne aktualności