bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -ST-I.420.2.I7.2018.MB

24.07.2018

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) [dalej: k.p.a.], art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) [dalej: ustawy ooś],

zawiadamia strony postępowania,

że na wniosek Pana Jarosława Skrabacza z dnia 17.05.2018 r., działającego w imieniu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, uzupełniony w dniu 06.07.2018 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją opadową przy ul. Źródlanej w miejscowości Koszyce Małe".


Informuję ponadto o wezwaniu Pełnomocnika pismem znak: ST-I.420.2.17.2018.MB z dnia 13.07.2018 r., do uzupełnienia przedłożonej wraz z ww. wnioskiem karty informacyjnej przedsięwzięcia.


Z treścią wniosku i jego załącznikami strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Spraw Terenowych w Tarnowie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (adres: al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, pok. 509), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30, oraz składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski.


Korzystając z możliwości informowania stron o prowadzonym postępowaniu jedynie na stronie BIP organu prowadzącego postępowanie, bez konieczności zawiadamiania na tablicy ogłoszeń (lub w sposób zwyczajowo przyjęty) informuję, że dalsze zawiadamianie stron -w kolejnych etapach postępowania - realizowane będzie jedynie poprzez zawiadomienie / obwieszczenie na stronie BIP tut. Dyrekcji (http://bip.krakow.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/).


W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 k.p.a.). Zgodnie z art. 41 § 2 k.p.a. w razie zaniedbania obowiązku wynikającego z § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.07.2018

Dokument oglądany razy: 363
« inne aktualności