bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.9.2017

02.08.2018

Działając na podst. art. 79 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o:

1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej”;


2) wszczęciu w dniu 30.08.2017 r. na wniosek Pani Elidii Urban reprezentującej Firmę Handlowo Usługową „MAREL” S. j., Marian Urban, Elidia Urban, ul. Graniczna 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;


3) przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie określenie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej”;

4) organem właściwym do:

a) wydania decyzji jest Wójt Gminy Tarnów,
b) uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie
c) wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie;


5) z niezbędną dokumentacją sprawy można się zapoznać w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, pok. 101 (I piętro), w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30:


6) w przedmiotowym postępowaniu istnieje możliwość składania uwag i wniosków;

7) uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
a) w formie pisemnej
b) ustnie do protokołu
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w ciągu 30 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, pok. 101 (I piętro), w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30;

8) organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów;

9) jeżeli w toku postępowania wyniknie konieczność przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, informacja o jej terminie i miejscu zostanie podana do wiadomości w terminie późniejszym, osobnym pismem.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości zamieszczona została w dniu 02.08.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, na stronie internetowej w/w Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.gminatarnow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rzędzińska.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 02.08.2018

Dokument oglądany razy: 407
« inne aktualności