bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6850.01.2018

16.08.2018

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb
Błonie działki nr 368/1 i nr 368/3 objęte KW nr TR1T/00058950/1,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: działki nr 368/1 o pow.0.05 ha i nr 368/3 o pow.0.05 ha tworzą nieruchomość zbliżoną kształtem do figury trójkąta,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/161/2008 Rady gminy Tarnów z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów, w/w działki te położone są w terenie oznaczonym symbolem „A”, tj. obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej,
5) termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość oddawana jest w użyczenie na rzecz Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jan Pawła II w Błoniu, na cele publiczne związane z realizacją zadań z zakresu oświaty,
6) cena nieruchomości (wartość) : 69 950 zł netto (16375,98 euro),
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy ,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy - nieodpłatnie,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy
10) informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie: łącznie – obie działki,
11) obciążenia : brak
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu:
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 29 sierpnia 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 16.08.2018

Dokument oglądany razy: 345
« inne aktualności