bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6850.02.2018

16.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb
Jodłówka-Wałki działka nr 761/1 objęta KW nr TR1T/00056037/1,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: nr 761/1 o pow.0.03 ha, kształtem zbliżona do figury trapezu,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/161/2008 Rady gminy Tarnów z dnia 30.01.2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów, w/w działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „A”, tj. obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej oraz symbolem „O”, tj obszar przeznaczony pod rozwój aktywności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej – teren ofertowy do zainwestowania,
5) termin zagospodarowania nieruchomości: nieruchomość oddawana jest w użyczenie na rzecz Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jodłówce-Wałkach, na cele publiczne związane z realizacją zadań z zakresu oświaty,
6) cena nieruchomości (wartość) : 9 000 zł netto (2106,99 euro),
7) wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego : nie dotyczy ,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy - nieodpłatnie,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy
10) informacje o przeznaczeniu do oddania w użyczenie: w/w działkę,
11) obciążenia : brak
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu:
nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 29 sierpnia 2018 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 16.08.2018

Dokument oglądany razy: 356
« inne aktualności