bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska - DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.75.2018.AB.3

28.08.2018

 Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302), dalej ppsa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania, że pismem znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.75.2018.AB.1, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Gminy Tarnów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Tarnów oraz skargi Eugeniusza Ocłoń, Krzysztofa Kargula i Leszka Malinowskiego, reprezentowanych przez r.pr. Przemysława Kujawę, na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 czerwca 2018 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.19.2017.mc.4, uchylającą w części i w tym zakresie orzekającą co do istoty, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak: ST-I.4210.5.2013.2017JI, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na przełożeniu drogi krajowej nr 73, umożliwiające połączenie autostrady AA (węzeł „Tarnów - Północ") z drogą krajową nr 94 (węzeł Lwowska"), według wariantu III, etap I.


Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 33 § 1a ppsa, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.08.2018

Dokument oglądany razy: 326
« inne aktualności