bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie KR.ZUZA421.96.2018.AW - Wody Polskie

26.09.2018

 Na podstawie:
- art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.),
- art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia

że po rozpoznaniu wniosku Gminy Miasta Tarnowa - Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie z dnia 13.03.2018 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nowym Sączu 20.03.2018 r., przekazanego zgodnie z właściwością do Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu w dniu 16.04.2018 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

- usługi wodne obejmujące odprowadzanie do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanej ul. Świerkowej - ode. 2 hm 0+00,00 - 2+35,70, ujętych w system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych do projektowanej studni chłonnej;

- wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 146/3 obr. 0041 Tarnów, powiat tarnowski, woj. małopolskie; służącej do wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanej ui. Świerkowej - ode. 2 do ziemi;

W ramach realizacji inewstycji pn. „budowa ul. Świerkowej w Tarnowie wraz z odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą - odcinek 2".

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicy działki nr ewid. 146/3, obręb 0041 Tarnów, gm. Tarnów.


Wobec powyższego zawiadamia się, że zgodnie z art. 73 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.


Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, piętro III, pokój nr 303 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30). Wgląd w akta sprawy jest nieobowiązkowy.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zgodnie z dyspozycją art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 fipca 2017 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) podano do publicznej wiadomości poprzez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń: Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Urzędu Miasta Tarnowa oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w/w urzędów.

Informacja została zamieszczona na stronie internetowej https://wodypolskie.bip.gov.pl
Ponieważ liczba stron w postępowaniu wynosi przeszło 10, to zgodnie z dyspozycją art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne do stron innych niż wnioskodawca zastosowano art. 49 Kpa. tj. zawiadomiono w drodze obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy- Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Obwieszczenie podano do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, Urzędu Gminy w Tarnowie i Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w/w urzędów.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z art. 41 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Jednocześnie stosownie do postanowień art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że przedłuża do dnia 31 października 2018 r. termin załatwienia w/w sprawy. W/w termin przedłuża się z uwagi na zaistnienie przyczyn niezależnych od organu, tj. celem umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.

Pouczenie Wskazuje się, iż stronie, w przypadku nie załatwienia sprawy w terminach określonych w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) lub w terminie wyznaczonym przez organ w zawiadomieniu o przewidywanym terminie załatwienia sprawy, przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.09.2018

Dokument oglądany razy: 433
« inne aktualności