bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.12.2018

26.10.2018

 Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn. zm.)

Wójt Gminy Tarnów
zawiadamia,

że w dniu 15 października 2018 r. na wniosek PERN S. A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Andrzeja Ledwoń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji dozowania estrów on-line w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej”.


Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 5268 w m. Wola Rzędzińska, gmina Tarnów.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów, t. j. w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Referacie Inwestycji i Rozwoju, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, I piętro, pok. 101.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 z późn. zm.) stanowi, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 49 Kpa


§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.


§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie oraz na stronie internetowej w/w Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.gminatarnow.pl w dniu 26.10.2018 r.
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rzędzińska

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 26.10.2018

Dokument oglądany razy: 334
« inne aktualności