bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.824.2018.MG

29.10.2018

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z późn. zm.),
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów z dnia 01.10.2018r., znak: IR-7012.10.2018 o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej tzw. Drwalówka w miejscowości Wola Rzędzińska istniejącym wylotem do potoku Małochlebowka w km 4+158,8 ( w zlewni potoku Wątok) położonym na działce nr 695 w miejscowości Wola Rzędzińska oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie III decyzji Starosty Tarnowskiego z dnia 08.12.2008r.; znak: WOŚ.II.6223-72/08.


Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów (telefon: 14 637 69 23 ) w godz. 730 -1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.10.2018

Dokument oglądany razy: 335
« inne aktualności