bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - KR.ZUZ.4.421.96.2018.AW

07.11.2018

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu
zawiadamia

strony postępowania, że decyzją znak: KR.ZUZ.4.421.96.2018.AW z dnia 30.10.2018 r. udzielono dla Gminy Miasta Tarnowa - Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów, pozwolenia wodnoprawnego w ramach realizacji inwestycji pn. „Budowa ul. Świerkowej w Tarnowie wraz z odwodnieniem i infrastruktura towarzyszącą - odcinek 2" na:
1. usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanej ul. Świerkowej - odcinek nr 2 (doga klasy „D" wewnętrzna, dojazdowa), od hm 0+00,00 - 2+35,70; ujętych w system kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania atmosferycznych do urządzenia wodnego - projektowanej studni chłonnej zlokalizowanej na działce nr ewid. 146/3 obręb 0041 Tarnów, w hm 2+34,83 drogi;
2. wykonanie urządzenia wodnego - studni chłonnej zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewid. 146/3 obręb 0041 Tarnów, służącej do wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni projektowanej ul. Świerkowej - odcinek nr 2, dł. 235,70 m, do ziemi.


Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicy działki nr 146/3, obręb ewidencyjny 126301_1.0041, jednostka ewidencyjna Miasto Tarnów, powiat Miasto Tarnów, województwo małopolskie.


Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu, w siedzibie Nadzoru Wodnego w Staszowie, ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, piętro III, pokój nr 303 (poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30). Zapoznanie się z treścią decyzji nie jest obowiązkowe.


Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


W myśl art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie podlega wykonaniu (art. 130 § 1 Kpa). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kpa). Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Obwieszczenie zamieszczono w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Starostwa Powiatowego w Tarnowie oraz Urzędu Gminy w Tarnowie oraz na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej w/w urzędów.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.11.2018

Dokument oglądany razy: 530
« inne aktualności