bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa

23.11.2018

Działając na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 – Uooś)

podaje do publicznej wiadomości informacje

o ponownym przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej”.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.08.2017 r. na wniosek Pani Elidii Urban reprezentującej Firmę Handlowo Usługową „MAREL” Sp. j., Marian Urban, Elidia Urban, ul. Graniczna 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
Procedurę wszczyna się w związku z przedłożeniem w dniu 05.10.2018 r. uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej” jako dokument opracowany w związku z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie.
Informuję, że Postanowieniem znak: ST-I.4221.12.2018.JI z dnia 29.10.2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określił warunki realizacji oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie Opinią sanitarną nr 303/2018 znak: NNZ.420.87.2018.3 z dnia 06.11.2018 r. zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Referacie Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, pok. 101 (I piętro), w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 oraz do składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 23.11.2018r. do dnia 24.12.2018 r.
Zgodnie uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (zgodnie z art. 35 Uooś).

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości zamieszczona została w dniu 23.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, na stronie internetowej w/w Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.gminatarnow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rzędzińska.

mk

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 23.11.2018

Dokument oglądany razy: 421
« inne aktualności