bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.2.2018

19.12.2018

Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Tarnów
zawiadamia strony postępowania,

że zakończyło się postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek PERN S. A. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09 – 410 Płock reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Michniewicz, ul. Pegaza 9, 80 – 299 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego pod nazwą „Przebudowa instalacji resztkowej w Bazie Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej – wymiana czterech zbiorników podziemnych na dwa zbiorniki podziemne dwukomorowe”.

Informuję, że zgromadzony został materiał dowodowy, w tym opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie oraz opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i wydane zostano postanowienie znak: IR.6220.2.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w Referacie Inwestycji i Rozwoju, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, I piętro, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów, tj. w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081) stanowi, że jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 z p. zm.).
Zgodnie z art. 49 Kpa
§ 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie oraz na stronie internetowej w/w Urzędu, adres: www.bip.gminatarnow.pl dnia 19.12.2018 r.
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wola Rzędzińska

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.12.2018

Dokument oglądany razy: 384
« inne aktualności