bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów

07.01.2019

1. Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości:
• Jodłówka – Walki
• Poręba Radlna
• Tarnowiec
Wyłożenie do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 14.01.2019 r.
do 11.03. 2019 r. w godzinach od 830 do 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędą się dla miejscowości:
• Jodłówka – Walki - w dniu 12.02. 2019 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej od godziny 13.30 do 15.00,
• Poręba Radlna - w dniu 12.02. 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym od godziny 15.30 do 17.00,
• Tarnowiec - w dniu 12.02. 2019 r. w Szkole Podstawowej od godziny 17.15 do 18.45,

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść uwagi odnośnie ww. dokumentacji w formie pisemnej do Wójta Gminy Tarnów na adres Urząd Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, bądź w postaci elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem zaufanym,
na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 1.04.2019 r.
Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

2. Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonymi do publicznego wglądu projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości:
• Jodłówka – Walki
• Poręba Radlna
• Tarnowiec
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym dokonanymi opiniami i uzgodnieniami.

Z przedmiotową dokumentacją można zapoznać się w dniach od 14.01.2019 r. do 11.03.2019 r.
w godzinach od 8.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów.
Uwagi i wnioski można składać do dnia 1.04.2019 r. w formie pisemnej oraz ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: urzad@gmina.tarnow.pl lub /tp1fo1l54b/skrytka .
Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi i wnioski złożone po 1.04.2019 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Tarnów.
Załączniki graficzne:

- Jodłówka-Wałki - cz 1   cz 2    cz 3    cz 4   tekst

- Poręba Radlna - cz 1      cz 2   tekst

- Tarnowiec  tekst

Duże pliki graficzne - ok. 10 MB każdy

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 07.01.2019

Dokument oglądany razy: 2463
« inne aktualności