bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.2.2019.ACF

28.02.2019

 Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21.12.2018 r. (data wpływu do NW Tarnów 31.12.2018 r.), Pana Rafała Salek Prezesa Zarządu „QUATTRO DEVELOPMENT" Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Studnickiego 10, 33-103 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych i roztopowych w km 1+034,4 rowu melioracyjnego „Rów nr 2" na działce nr 850/4 w Koszycach Wielkich, gm. Tarnów, wykonanie umocnienia rowu melioracyjnego „Rów nr 2" w km od 1+028 do 1+037, na długości 9,0 m na działce nr 850/4 w Koszycach Wielkich, gm. Tarnów,

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego „Rów Nr 2", pochodzących z nawierzchni utwardzonych oraz powierzchni dachowych zabudowy mieszkalnej, w związku z realizacją inwestycji pn: „Budowa sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na działkach nr 889/1 i 889/2 przy ul. Łąkowej w Koszycach Wielkich".

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów (telefon: 14 637 69 16) wgodz. 730- 1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 28.02.2019

Dokument oglądany razy: 282
« inne aktualności