bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.02.2019

15.03.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer nr 128 objęta KW nr TR1T/00127294/9,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.1612 ha,

3) opis nieruchomości : działka numer 128, zabudowana budynkiem domu kultury o powierzchni zabudowy 268,90 m2, powierzchni użytkowej 355,75 m 2 i kubaturze 1994,89 m 3 ,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnów teren ten oznaczono symbolem „A2”- ekstensywna urbanizacja typu podmiejskiego i wiejskiego, – tereny wyznaczone dla zabudowy mieszkaniowej , usługowo – mieszkaniowej , usługowej i zagrodowej,

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) stawka czynszu dzierżawnego : miesięcznie, kwota 492,00 zł (114,1002 euro), do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : na podstawie faktury VAT, do 25 dnia danego miesiąca,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb bezprzetargowy na rzecz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów,

11) obciążenia : nie dotyczy ,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 26 marzec 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 15.03.2019

Dokument oglądany razy: 293
« inne aktualności