bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - DGK-IV.4771.37.2019.BG

13.06.2019

Zawiadamiam[2,4,5,6], że na wniosek spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie zmiany koncesji nr 216/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Tarnów (jura)” oraz ze złoża „Tarnów (miocen)” położonych na terenie gminy miejskiej Tarnów oraz gminy wiejskiej Tarnów w województwie małopolskim.

Projekt rozstrzygnięcia w sprawie zmiany ww. koncesji wraz z wnioskiem przesłano do uzgodnienia[3,7] do właściwych w sprawie: Prezydenta Tarnowa, Wójta Gminy Tarnów oraz Ministra Energii.
Zawiadamiam strony wszczętego w tej sprawie postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 146, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek w godz. 8:15 – 16:15). Telefon do osoby prowadzącej postępowanie: (22) 36 92 444.


Za strony[1] w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości nr 40/17 w obrębie ewidencyjnym 0314, nr 34/11 w obrębie ewidencyjnym 0287, nr 10/2, 10/4 w obrębie ewidencyjnym 0295, nr 15/22, 16/34 w obrębie ewidencyjnym 0296, nr 92 w obrębie ewidencyjnym 0299, nr 35/1 w obrębie ewidencyjnym 0309, nr 67/1, 40/1 w obrębie ewidencyjnym 0317, nr 4/4 w obrębie ewidencyjnym 0318, nr 13/46 w obrębie ewidencyjnym 0324, nr 42/1 w obrębie ewidencyjnym 0325 w jednostce ewidencyjnej m. Tarnów, nr 324/6 w obrębie ewidencyjnym Koszyce Wielkie, nr 298/3, 342/2 w obrębie ewidencyjnym Tarnowiec w jednostce ewidencyjnej Tarnów Gmina – w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.

Podstawa prawna:
[1] art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[2] art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[3] art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[4] art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133 ze zm.)
[5] art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1563 t.j.)
[6] art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
[7] art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Z up. Ministra
Piotr Nowak
Dyrektor
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
/ – podpisany cyfrowo/

Pouczenie

Art. 33 § 1 k.p.a. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
§ 2a. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
§ 3a. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia, o którym mowa w § 3, dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie uwierzytelniane elektronicznie są sporządzane w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.
Art. 40 § 1 k.p.a. Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi.
§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.
§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważnioną do odbioru pism.
§ 4. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.
Art. 41 § 1 k.p.a. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Art. 73 § 1 k.p.a. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Art. 96a. § 1 k.p.a. W toku postępowania może być przeprowadzona mediacja, jeżeli pozwala na to charakter sprawy.


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email:
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze[1] w związku z postępowaniem administracyjnym w przedmiocie zmiany koncesji[2].
4) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zwykłe.
5) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą strony postępowania uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
– Prawo geologiczne i górnicze oraz podmioty określone na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Pana/Pani dane osobowe pozyskaliśmy z wniosku o zmianę koncesji.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2 Na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.06.2019

Dokument oglądany razy: 172
« inne aktualności