bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - DGK-IV.4771.37.2019.BG

02.07.2019

Zawiadamiam [2, 3, 4, 5], że zostało zakończone postępowanie toczące się na wniosek spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany koncesji nr 216/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Tarnów (Jura)" oraz ze złoża „Tarnów (miocen)" położonych na terenie gminy miejskiej Tarnów oraz gminy wiejskiej Tarnów w województwie małopolskim.


Zawiadamiam strony przedmiotowego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Ministerstwa Środowiska w Warszawie (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa), w pokoju nr 146, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 8:15- 16:15) w terminie 7 dni dnia od uznania niniejszego zawiadomienia za doręczone tj. po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Telefon do osoby prowadzącej postępowanie: (22) 36 92 444.


Za strony [1] w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości nr 40/17 w obrębie ewidencyjnym 0314, nr 34/11 w obrębie ewidencyjnym 0287, nr 10/2, 10/4 w obrębie ewidencyjnym 0295, nr 15/22, 16/34 w obrębie ewidencyjnym 0296, nr 92 w obrębie ewidencyjnym 0299, nr 35/1 w obrębie ewidencyjnym 0309, nr 67/1, 40/1 w obrębie ewidencyjnym 0317, nr 4/4 w obrębie ewidencyjnym 0318, nr 13/46 w obrębie ewidencyjnym 0324, nr 42/1 w obrębie ewidencyjnym 0325 w jednostce ewidencyjnej m. Tarnów, nr 324/6 w obrębie ewidencyjnym Koszyce Wielkie, nr 298/3, 342/2 w obrębie ewidencyjnym Tarnowiec w jednostce ewidencyjnej Tarnów Gmina - w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.

Podstawa prawna:
[1] art. 41 ust. I ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[2] art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[3] art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1133 ze zm.)
[4] art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy—Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz, 1563 t.j.)
[5] art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 zezm.)

Z up. Ministra
Piotr Nowak
Dyrektor
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych
/ - podpisany cyfrowo/

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 02.07.2019

Dokument oglądany razy: 177
« inne aktualności