bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - Min. Energii

09.07.2019

 Działając na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, dalej: p.g.g.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, dalej: k.p.a.),

MINISTER ENERGII

zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2019 r. wydał postanowienie pozytywnie uzgadniające, przekazany przez Ministra Środowiska, projekt zmiany koncesji nr 216/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. . na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Tarnów (jura)" oraz ze złoża „Tarnów (miocen)", położonych na terenie miasta Tarnów oraz gminy Tarnów w województwie małopolskim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.


Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia i z aktami sprawy w siedzibie Ministerstwa Energii w Warszawie (ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa), w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek w godz. 8:15-16:15). Telefon do Sekretariatu Departamentu Ropy i Gazu Ministerstwa Energii - 22 695 87 19.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 p.g.g. za strony w toczącym się postępowaniu uznano w odniesieniu do działalności wykonywanej w granicach nieruchomości gruntowych -właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości:
• nr 34/11 w obrębie ewidencyjnym 287 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 10/2, 10/4 w obrębie ewidencyjnym 295 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 15/22, 16/34 w obrębie ewidencyjnym 296 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 92 w obrębie ewidencyjnym 299 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 35/1 w obrębie ewidencyjnym 309 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 40/17 w obrębie ewidencyjnym 314 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 40/1, 67/1 w obrębie ewidencyjnym 317 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 4/4 w obrębie ewidencyjnym 318 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 13/46 w obrębie ewidencyjnym 324 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 42/1 w obrębie ewidencyjnym 325 jednostki ewidencyjnej Miasto Tarnów;
• nr 298/3, 342/2 w obrębie ewidencyjnym Tarnowiec jednostki ewidencyjnej Gmina Tarnów;
• nr 66/8 w obrębie ewidencyjnym Zawada jednostki ewidencyjnej Gmina Tarnów;
♦ nr 80, 324/6 w obrębie ewidencyjnym Koszyce Wielkie jednostki ewidencyjnej Gmina
Tarnów;

Ponadto zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. na wniosek strony, organ, który wydał postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Od postanowienia nie służy zażalenie, jednakże Strona z niego niezadowolona może zwrócić się do Ministra Energii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. Strona może zrzec się tego prawa. Z dniem doręczenia Ministrowi Energii oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa przez ostatnią ze stron postępowania — postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia obwieszczenia.

Strona niezadowolona z postanowienia może nie skorzystać z prawa wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy i wnieść, za pośrednictwem Ministra Energii, skargę na postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie trzydziestu dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia. Wnosząc skargę na postanowienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie należy uiścić wpis stały od skargi w wysokości 100 zł; uiszczając kwotę wpisu - gotówką do kasy Sądu albo na rachunek bankowy Sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany. Strona może złożyć wniosek o przyznanie przez Sąd prawa pomocy, które obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego - na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wniosek można złożyć do Sądu przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania przed Sądem; wniosek o przyznanie przez Sąd prawa pomocy jest wolny od opłat sądowych. Wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej składa się do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby na obszarze właściwości tego sądu, może złożyć wniosek w innym wojewódzkim sądzie administracyjnym, który wniosek ten niezwłocznie przesyła do sądu właściwego.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej w Ministerstwie Energii oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy gmin wymienionych powyżej.

Tadeusz Skobel
podsekretarz stanu
dokument podpisany elektronicznie

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 09.07.2019

Dokument oglądany razy: 176
« inne aktualności