bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - DGK-IV.4771.37.2019.BG

02.08.2019

Zawiadamiam[2,3,4] o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.37.2019.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 216/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Tarnów (jura)" oraz ze złoża „Tarnów (miocen)" położonych na terenie gminy miejskiej Tarnów oraz gminy wiejskiej Tarnów w województwie małopolskim.

Za strony[1] w toczącym się postępowaniu uznano właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości nr 40/17 w obrębie ewidencyjnym 0314, nr 34/11 w obrębie ewidencyjnym 0287, nr 10/2, 10/4 w obrębie ewidencyjnym 0295, nr 15/22, 16/34 w obrębie ewidencyjnym 0296, nr 92 w obrębie ewidencyjnym 0299, nr 35/1 w obrębie ewidencyjnym 0309, nr 67/1, 40/1 w obrębie ewidencyjnym 0317, nr 4/4 w obrębie ewidencyjnym 0318, nr 13/46 w obrębie ewidencyjnym 0324, nr 42/1 w obrębie ewidencyjnym 0325 w jednostce ewidencyjnej m. Tarnów, nr 324/6 w obrębie ewidencyjnym Koszyce Wielkie, nr 298/3, 342/2 w obrębie ewidencyjnym Tarnowiec w jednostce ewidencyjnej Tarnów Gmina - w granicach których ma być wykonywana zamierzona działalność.

Strona niezadowolona z decyzji może w ciągu 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia W, stosując odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji, zwrócić się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona może wnieść na decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia^, bez skorzystania z prawa zwrócenia się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Środowiska. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń, pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie geologii i górnictwa wynosi 1 000 zł, Strona może ubiegać się o przyznanie prawa pomocy, na jej wniosek złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa zwrócenia się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Ministrowi Środowiska oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że brak jest możliwości zaskarżenia jej przez stronę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne comięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ministerstwa Środowiska oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez urzędy ww. gmin.

Podstawa prawna:
[1] art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[2] art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 613, 587 i 850)
[3] art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z2014 r. poz. 1133 ze zm.)
[4] art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 02.08.2019

Dokument oglądany razy: 261
« inne aktualności