bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie - IR.6220.9.2017

13.08.2019

 Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z2018r.,poz. 2081 zpóźn. zm.)

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości

że w dniu 31 lipca 2019 r. po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została wydana decyzja znak: IR.6220.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej".


Z treścią decyzji dotyczącą przedmiotowej sprawy wraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, można się zapoznać w Referacie Inwestycji i Rozwoju, ul. Krakowska 19 w Tarnowie, I piętro, pok. 101 w godzinach pracy Urzędu Gminy Tarnów, tj. w poniedziałki w godz. 8:30-16:30 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie:
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19 w Tarnowie oraz na stronie internetowej w/w Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, adres: www.bip.gminatarnow.pl w dniu 13.08.2019 r.
• na tablicy ogłoszeń w miejscowości Woli Rzędzińskiej w dniu 13.08.2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.08.2019

Dokument oglądany razy: 177
« inne aktualności