bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Konsultacje Projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.”

18.09.2019

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały NR XLVI/456/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Tarnów przekazuje do konsultacji organizacjom pozarządowym projekt „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”

Uwagi i wnioski do projektu Programu mogą być wnoszone w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką pocztową na adres Urząd Gminy Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres aminor@gmina.tarnow.pl Dodatkowe informacje można uzyskać w pok.8 Urzędu Gminy Tarnów lub telefonicznie 14 688 01 25 r.

Termin wnoszenia uwag i wniosków ustala się do 1 października 2019 r. do godziny 15:30.

Projekt 

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 18.09.2019

Dokument oglądany razy: 473
« inne aktualności