bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.489.2019.RW

19.09.2019

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.),
zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.07.2019 r. (data wpływu: 23.07.2019 r.), uzupełniony w dniu 02.09.2019 r., Pani Katarzyny Mazurek i Pana Piotra Mazurek, działających jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą: „HOTEL DUNAJEC SPÓŁKA CYWILNA", ul. Krakowska 85, 33-113 Zgłobice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie:
1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego dla HOTELU „Dunajec" s.c. - Katarzyna i Piotr Mazurek 33-113 Zgłobice ul. Krakowska 85, decyzją Starosty Tarnowskiego z dnia 16.10.2009 r., znak: WOŚ.11.5.6223-51/09 na szczególne korzystanie zwód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Hotelu „Dunajec" wZgłobicach gm. Tarnów, istniejącymi trzema wylotami (W-l, W-2 i W-3) do wód powierzchniowych cieku naturalnego bez nazwy wypływającego spod Zgłobic, będącego dopływem rzeki Dunajec w km 38+800;
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do cieku „Bez Nazwy" (prawobrzeżnego dopływu rzeki Dunajec w km 38+800), istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej Wl w km 0+232, W2 w km 0+270, znajdującymi się na dz. nr 515/14 obr. Zgłobice, gm. Tarnów oraz wylotem W3 w km 0+305, znajdującym się na dz. nr 519 obr. Zgłobice, gm. Tarnów, pochodzących z terenu i obiektów zakładu zlokalizowanego na dz. nr 515/11, 515/13, 515/14, 519 i 520/1 obr. Zgłobice, gm. Tarnów.
Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów wgodz. 730 - 1430, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 19.09.2019

Dokument oglądany razy: 237
« inne aktualności