bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6840.14.2019

29.07.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 33/83 niezabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00053335/9,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej : 0.11 ha ,
3) opis nieruchomości : działka numer 33/83 w kształcie litery “L”,niezabudowana,
4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów zatwierdzonego uchwałą Nr XIX/161/2008 Rady gminy Tarnów z dnia 30.01l2008 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Tarnów, działki te położone są w terenie oznaczonym symbolem „A”, tj. to obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego – teren wyznaczony dla zabudowy mieszkaniowej, usługowo-mieszkaniowej, usługowej i zagrodowej,
5) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy ,
6) cena nieruchomości 57 895.00 zł netto (13 628.77 euro), do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %,
7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,
8) terminy wnoszenia opłat : nie dotyczy,
9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,
10) informacje o przeznaczeniu do sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
11) obciążenia : sieci uzbrojenia – gazociąg DN 100 i DN 50 gazociąg (wyłączony) oraz istniejący dojazd z płyt betonowych do stacji redukcyjnej GAZ-SYSTEM S.A. na działce nr 109 (regulacja stanu prawnego w toku) ,
12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : do dnia 23 września 2019 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 29.07.2019

Dokument oglądany razy: 74
« inne aktualności