bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.715.2019.MG

13.11.2019

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Nowym Sączu

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.},
zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Tarnów, z dnia 10.10.2019 r., znak: IR-7012.30.2019, uzupełniony dnia 30.10.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

1) stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w pkt. II decyzji Starosty Tarnowskiego z dnia 05.01.2010 r., znak: WOŚ.I1.5.6223-68/09, na szczególne korzystanie zwód, obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych: nawierzchni jezdni bitumicznej przebudowywanych dróg gminnych i nawierzchni brukowej projektowanej ścieżki rowerowej, zlokalizowanej w m. Tarnowiec i m. Zawada, gm. Tarnów, ujmowanych za pomocą kanalizacji deszczowych czterema wylotami do ziemi tj. do rowów przydrożnych dróg gminnych oraz rowów odpływowych;

2) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej i chodnika (ścieżki rowerowej) w miejscowościach Tarnowiec i Zawada, istniejącym wylotami:
a) W-l do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego przy drodze gminnej, zlokalizowanego na działce nr 298/4 w m. Tarnowiec,
b) W-2 do urządzenia wodnego - rowu odpływowego, zlokalizowanego na działce nr 31 w m. Zawada,
c) W-3 do urządzenia wodnego - rowu odpływowego, zlokalizowanego na działce nr 64 w m. Zawada,
d) W-4 do urządzenia wodnego - rowu przydrożnego przy drodze gminnej, zlokalizowanego na działce nr 103/1 w m. Zawada.


Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się w Nadzorze Wodnym Tarnów, ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów (telefon: 14 637 69 15) w godz. 830 -1430, ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 13.11.2019

Dokument oglądany razy: 209
« inne aktualności