bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -WOŚ.6220.40.2019.AK - Prezydent Miasta Tarnowa

21.11.2019

 Na podstawie art. 61 §1 i 4 ustawy z 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 września 2019 r. na wniosek Jednostki Ratownictwa Chemicznego Sp. z o.o. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa znak: WOŚ.6220.47.2014.KW z dnia 10.11.2015 r. zmienionej decyzją znak: WOŚ.6220.14.2018.EP z dnia 25 września 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia „Rekultywacja kwatery zachodniej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Czajki I", planowanego na terenie Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tarnów.


Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku w przypadku przedsięwzięć dla których organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.


W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Tarnowa, w porozumieniu z Wójtem Gminy Tarnów.


Dla przedmiotowego przedsięwzięcia liczba stron postępowania przekroczyła 10, w związku z czym, w oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia


Wniosek dotyczący przedmiotowej sprawy znajduje się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa ul. Nowa 4, pok. 325, III piętro do wglądu w Rodzinach pracy Urzędu.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 21.11.2019

Dokument oglądany razy: 172
« inne aktualności