bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - SR-IX.7440.595.2019.LS

25.11.2019

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm) oraz art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868), Zawiadamiam, że przed Marszałkiem Województwa Małopolskiego toczy się, wszczęte na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, działającą poprzez pełnomocnika, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia: Projektu robót geologicznych dla przełożenia drogi krajowej nr 73 umożliwiającego połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów – Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”).

Roboty geologiczne projektowane są na obszarze działek zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów, miejscowości Wola Rzędzińska o numerach ewidencyjnych: 19/2, 20, 34/2, 35/2, 45/6, 195, 197, 198, 199, 201, 265, 275, 284, 285/2, 286, 289/1, 292, 293/3, 293/4, 295, 293/6, 293/11, 296, 298, 368, 369, 370, 376, 377, 378, 380/1, 473/4, 474/5, 1150, 1151,

Na podstawie art. 85b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868) wykonywanie robót geologicznych na podstawie projektu robót geologicznych nie może naruszać praw właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości.
Zgodnie z art. 10 § 1 KPA informuję strony o prawie zapoznania się z dowodami i materiałami zgromadzonymi w toku postępowania oraz wniesienia swoich uwag do zebranych dowodów i materiałów, a także zgłoszenia umotywowanych żądań. Dowody i materiały dotyczące przedmiotowej sprawy, znajdują się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Departament Środowiska - Agenda w Tarnowie /al. Solidarności 5-9, pok. 108, tel. 12 61-60-213/.

Z up. Marszałka
Województwa Małopolskiego
Marzena Gancarz
Geolog Wojewódzki
/podpisano elektronicznie/

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 25.11.2019

Dokument oglądany razy: 175
« inne aktualności