bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.21.2019

20.12.2019

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec - część działki nr 33/188 i część działki nr 33/207 objęte księgą wieczystą nr TR1T/00053335/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: część działki nr 33/188 o pow. 0.2525 ha i część działki numer 33/207 o pow. 0,0800 ha,

3) opis nieruchomości :część działki nr 33/188 i część działki nr 33/207 obręb Tarnowiec wraz z kompleksem sportowo-rekreacyjnym,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w części w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów teren ten oznaczono symbolem „A”, jest to obszar o ekstensywnej urbanizacji typu podmiejskiego i wiejskiego, w pozostałej części w planie rolno-leśnym teren ten oznaczono symbolem „R1”- teren rolny, obszar rewitalizacji Gminy Tarnów,

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) stawka czynszu dzierżawnego : miesięcznie, kwota 100,00 zł (23,4714 euro), do stawki czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : na podstawie faktury VAT, do 25 dnia danego miesiąca,

9) zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

10) informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb bezprzetargowy na rzecz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów,

11) obciążenia : nie dotyczy,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 13 stycznia 2020 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 20.12.2019

Dokument oglądany razy: 188
« inne aktualności