bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykaz - GR.6845.03.1.2020

16.01.2020

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Zgłobice - działka nr 259/2 i działka nr 297 objęte księgą wieczystą nr TR1T/0014240/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,

2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: działka nr 259/2 o pow. 0.0491 i działka nr 297 o pow. 0,0800 ha,

3) opis nieruchomości : działka nr 259/2 i działka nr 297 obręb Zgłobice, na których zlokalizowany jest budynek Domu Kultury z pomieszczeniami remizy OSP,

4) przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów teren ten oznaczono symbolem „O”,- jest to teren przeznaczony pod rozwój aktywności gospodarczej, produkcyjnej i usługowej jako teren ofertowy i do zainwestowania

5 ) termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6) stawka czynszu dzierżawnego : miesięcznie, kwota 300,00 zł ( 70,8332 euro), do stawki czynsz doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%,

7) wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

8) terminy wnoszenia opłat : na podstawie faktury VAT, do 25 dnia danego miesiąca,

9) zasady aktualizacji opłat : średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych;

10) informacje o przeznaczeniu do dzierżawy: tryb bezprzetargowy na rzecz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów,

11) obciążenia : nie dotyczy,

12) termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 : 06 lutego 2020 r.

Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 16.01.2020

Dokument oglądany razy: 368
« inne aktualności