bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VI Sesja Rady Gminy Tarnów - 26 stycznia 2007 r.


UCHWAŁA NR VI/18/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Tarnów.
Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR VI/19/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: uchwała budżetowa
Załącznik nr 13


UCHWAŁA NR VI/20/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów dla terenów pomiędzy ul. Wesołą, Nową, Źródlaną i Pogodną w miejscowości Koszyce Małe
Załącznik nr 1


UCHWAŁA NR VI/21/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc wydobywania kamienia, żwiru i piasku w ramach powszechnego korzystania z wód.


UCHWAŁA NR VI/23/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej


UCHWAŁA NR VI/24/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: komunalizacji mienia


UCHWAŁA NR VI/25/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Tarnowcu - działki nr 33/233


UCHWAŁA NR VI/26/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: uzgodnienia wartości jednego punktu dla celów ustalenia tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji i obsługi Publicznych Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów.


UCHWAŁA NR VI/27/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli wykraczające poza zakres podstaw programowych wychowania przedszkolnego


UCHWAŁA NR VI/29/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom niektórych dodatków do wynagrodzenia, jak również wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


UCHWAŁA NR VI/30/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zawarcia porozumienia dotyczącego sfinansowania wydatków przez Gminę Tarnów, z terenu której dzieci uczęszczają do przedszkoli dotowanych przez Gminę Pleśna


UCHWAŁA NR VI/31/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Tarnów za szczególne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów


UCHWAŁA NR VI/32/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007


UCHWAŁA NR VI/33/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Tarnów na 2007 rok.


UCHWAŁA NR VI/34/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.


UCHWAŁA NR VI/35/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: obsadzenia mandatu Radnego Gminy Tarnów przez pana Adama Tadel w związku z wygaśnięciem mandatu radnego


UCHWAŁA NR VI/36/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi


UCHWAŁA NR VI/37/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie: zmian w składzie osobowym komisji stałej Rady Gminy Tarnów



Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 11.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 11.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 477