bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXV Sesja Rady Gminy Tarnów - 27 kwiecień 2005 r.

 

Uchwała Nr XXV/224/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2004 rokUchwała budżetowa gminy Tarnów na 2005 r.

Uchwała Nr XXV/225/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów za 2004 rok

Uchwała Nr XXV/226/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów za 2004 rok

Uchwała Nr XXV/227/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2005 rok

Uchwała Nr XXV/228/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zawarcia porozumienia na wspólną realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 375 Zgłobice - Błonie

Uchwała Nr XXV/229/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi gminnej dz. Nr 324 w Woli Rzędzińskiej

Uchwała Nr XXV/230/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego teren przylegający do ulic Zbylitowskich i Kwiatowej w Zbylitowskiej Górze

Uchwała Nr XXV/231/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar położony w rejonie ul. Koszyckiej, Granicznej, Lipowej i Brzozowej
w miejscowości Zgłobice i Koszyce Małe

Uchwała Nr XXV/232/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego teren działki Nr 37 w Koszycach Wielkich

Uchwała Nr XXV/233/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów obejmującego obszar przylegający do drogi powiatowej na dz. nr 92 w miejscowości Nowodworze

Uchwała Nr XXV/234/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów

Uchwała Nr XXV/235/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów zwanego dalej „studium” na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska dla poszerzenia kopalni iłów surowca ceramicznego dla zakładu produkującego ceramikę budowlaną „Leier-Tarnów S.A.”

Uchwała Nr XXV/236/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska dla poszerzenia kopalni iłów surowca ceramicznego dla zakładu produkującego ceramikę budowlaną „Leier-Tarnów S.A.”

Uchwała Nr XXV/237/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego przy wydzierżawieniu nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

Uchwała Nr XXV/238/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

Uchwała Nr XXV/239/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Koszycach Małych

Uchwała Nr XXV/240/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Tarnowcu

Uchwała Nr XXV/241/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej


Uchwała Nr XXV/242/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości położonej w Łękawce


Uchwała Nr XXV/243/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żdżarach


Uchwała Nr XXV/244/2005 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie Programu reintegracji społecznej i zawodowej Gminy Tarnów
Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 21.04.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 21.04.2013
Dokument oglądany razy: 2 495