bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2017 roku

24.03.2017

  Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1501 z późniejszymi zmianami) art. 127 ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 § 1 i 4; art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23. z późniejszymi zmianami), informuję że na wniosek z dnia 01.03.2017 r. znak: 998/P.007382/AKR/2017 Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z/s w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kobyłecką przedstawiciela TRACTEBEL ENGINEERING S.A. 40-833 Katowice, ul. Dulęby 5, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice -Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego", uzupełniony pismem z dnia: 14.03.2017 r, znak: 1213/P.007382/AKR/2017

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY TARNÓW o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice

24.03.2017

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z dnia 4 czerwca 2016) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z dnia 16 marca 2016 r.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwały nr XVIII/204/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice.

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Tarnów Nr 37/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 -2022

23.03.2017

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446 tekst jednolity z późn. zmianami), w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r. poz. 1777 z późn. zmianami), oraz uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XIX/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 -2022, zarządza się co następuje

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.6.2017

22.03.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 22.03.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 867/2; 1148/1; 1148/2 w miejscowości Jodłówka - Wałki gm. Tarnów.

Obwieszczenie Woj. Małopolskiego

22.03.2017

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZAWIADAMIA o wydaniu w dniu 4 stycznia 2017 r. decyzji Nr 1/BK/2017 znak: WI-XI.7840.1.121.2016.JC o pozwoleniu na budowę inwestycji, pn.: „Budowa infrastruktury technicznej na stacji Wola Rzędzińska - Budowa oświetlenia wiaduktu drogowego w km 84.994 wraz z oświetleniem dojazdów wciągu drogi powiatowej nr 1378", po rozpatrzeniu wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działających przez pełnomocnika Pana Macieja Adamczaka, adres do korespondencji: ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań z 25 października 2016 r. (wpływ do Kancelarii Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 27 października 2016 r.), uzupełnionego i skorygowanego za pismem z 1 grudnia 2016 r. (wpływ 5 grudnia 2016 r.) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- o wydaniu w dniu 13 lutego 2017 r. postanowienia znak: WI-XI.7840.1.121.2016.JC nadającego powyżej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.12.2017

21.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 16.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: fragmentu linii napowietrznej izolowanej nN, linii kablowej nN wraz z przyłączami, oświetlenia linią kablową, teletechnicznej linii kablowej wraz z przyłączami oraz linii światłowodowej; demontaż linii napowietrznej nN, linii napowietrznej teletechnicznej oraz światłowodów na działkach nr 2772/21; 1483; 473/5; 1548/2; 1548/1; 1549/1
w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.11.2017

21.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 16.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej na działkach nr 2812; 2816/2; 2817/2; 2824/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2016

20.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.03.2017 r. została wydana decyzja dotycząca zmiany w decyzji nr 82/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.74.2016 z dnia 24 października 2016 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 148/17; 148/6; 148/8; 148/18 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie - ST-I.4210.3.2014.JT

20.03.2017

 Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016r. poz. 23, ze zm.) [dalej: kpa], w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 353, ze zm.) [dalej: ustawa ooś] oraz prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Istniejąca linia energetyczna 110 kV relacji Tarnów - Ponar", Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72 - 96b, 33-100 Tarnów, zawiadamiam strony postępowania o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie o wyrażenie opinii dotyczącej planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.5.2017

16.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 16.03.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 405/8; 405/4 w miejscowości Jodłówka- Wałki gm. Tarnów.

Ogłoszenie - sprzedaż działki - GR.6840.03.2017

15.03.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Porębie Radlnej – działki numer 823/2 objętej KW nr TR1T/00065930/7 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.7.2017

14.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 10.03.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 446; 492; 447/3; 445/4; 444/7; 444/6 w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.4.2017

14.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 10.03.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN na działkach nr 2799/12; 2799/21; 3013/4 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.2.2017

14.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 10.03.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr: 600/9; 601; 600/7; 618 w miejscowości Koszyce Wielkie, na działkach nr: 463; 468/1 w miejscowości Zgłobice, oraz na działce nr: 214/3 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Zawiadomienie - Wojewoda Małopolski

10.03.2017

Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 16 lutego 2017 r. decyzji Nr 29/B/2017 znak: WI-XI.7840.17.21.2016.EM o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: »Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - OP-II.6320.7.4.2017.RK.1

09.03.2017

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353; ze zm.) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134; ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21.02.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 1366), które wejdzie w życie w dniu 9 marca 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2017

08.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.03.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy kładki w ciągu ścieżki rowerowej w km 3+010 potoku Radlanka na działkach nr 108/2; 110; 269 w miejscowości Radlna gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.9.2017

08.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 1727/15; 1727/16 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Tarnów o konsultacjach społecznych w ramach rewitalizacji

07.03.2017

Uprzejmie informuję, iż w dniu 13 lutego 2017 r. Rada Gminy Tarnów podjęła Uchwałę Nr XXV/282/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016 - 2022.
W związku z powyższym zachęcam mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag i wniosków do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016 - 2022.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2016

07.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 07.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w decyzji nr 82/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.74.2016 z dnia 24 października 2016 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 148/17; 148/6; 148/8; 148/18 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR.6845.02.2017

07.03.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - działka nr 127/29. o pow. 0.2607 ha, niezabudowana, położona w Tarnowcu, w trybie bezprzetargowym.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.93.2016

03.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 03.03.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie przepustu pod drogą gminną na działkach nr 368/3; 368/1; 249; 345/2; 570; 359; 566 położonych w miejscowości Zawada gm. Tarnów.

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 -2022

03.03.2017

 Rada Gminy Tarnów w dniu 29 września 2016 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), działając na wniosek Wójta Gminy, podjęła uchwałę Nr XIX/228/2016 w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022
W związku z powyższym zachęcam zainteresowanych Państwa do zgłaszania swoich kandydatur na członków Komitetu Rewitalizacyjnego.

Ogłoszenie o naborze na projekty rewitalizacyjne

03.03.2017

Kolejnym etapem prowadzenia prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów jest przygotowanie dokumentu obrazującego podejmowane inicjatywy inwestycyjne jak i społeczne w celu prowadzenia procesu przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych w naszej gminie.
Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych. Po przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji, co także zwiększy ich szansę na pozyskanie dofinansowania w nowym okresie programowania UE na lata 2014-2020.

Obwieszczenie RDOŚ - OP-II.6320.7.4.2017.RK.1

02.03.2017

 Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353; ze zm.) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134; ze zm.),podaję do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 21.02.2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2017 r. poz. 1366), które wejdzie w życie w dniu 9 marca 2017 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 531 371