bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice.

29.06.2016

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 11.07.2016 r. do 22.08.2016 r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów pok.105, ul. Krakowska 19, 33-100 Tamów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny 10.00 do 12.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.57.2016

29.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej wraz z rozbudową o przedszkole dwu-oddziałowe i stołówkę szkolną na działce nr 366 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2016

29.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 17/9; 715/3 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2016

29.06.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 222; 199/3; 214/2; 441/21; 441/8 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2016

29.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 108/38; 108/36 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.40.2016

24.06.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 24.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 384/1; 297/11 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2016

23.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 22.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN na działkach nr 270/2; 270/3; 272/1 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.38.2016

23.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 22.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi powiatowej, budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji opadowej z odprowadzeniem wód do studni chłonnych na działce nr 92 w miejscowości Nowodworze gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.36.2016

23.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 22.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego linią kablową na działkach nr 279; 1145/1 w miejscowości Jodłówka-Wałki gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.35.2016

23.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 22.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie przepustu na działkach nr 110; 266; 267/2; 271; 272; 273; 274 w miejscowości Radlna gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - IR.6220.8.2016

23.06.2016

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:
ZAD.1 Budowa układu podczyszczania ścieków deszczowych wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na froncie kolejowym
ZAD.2 Wymiana pomp wirowych zastosowanych w pompowni wstępnej na pompy z wirnikiem śrubowym z zachowaniem tej samej charakterystyki
ZAD.3 Budowa odwodnień liniowych na froncie załadunku autocystern wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i budową układu separacji ropopochodnych
ZAD.4 Budowa separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem w ciągu kanalizacji wód drenażowych na froncie kolejowym na działce nr 5268 – obr. 0011 w m. Wola Rzędzińska, gmina Tarnów wystąpiono, pismem znak: IR.6220.8.2016 r. z dnia 20.06.2016 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zajęcie stanowiska czy przedstawione przez Inwestora zmiany w zakresie rozwiązań projektowych wpłyną na wydane opinie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - IR.6220.8.2016

23.06.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:
ZAD.1 Budowa układu podczyszczania ścieków deszczowych wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na froncie kolejowym
ZAD.2 Wymiana pomp wirowych zastosowanych w pompowni wstępnej na pompy z wirnikiem śrubowym z zachowaniem tej samej charakterystyki
ZAD.3 Budowa odwodnień liniowych na froncie załadunku autocystern wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i budową układu separacji ropopochodnych
ZAD.4 Budowa separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem w ciągu kanalizacji wód drenażowych na froncie kolejowym na działce nr 5268 – obr. 0011 w m. Wola Rzędzińska, gmina Tarnów, iż nie jest możliwe wydanie postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub braku obowiązku, w terminie wynikającym z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze względu na zmianę w zakresie rozwiązań projektowych przez Inwestora.

Zaproszenie do składania ofert - GR.6830.14.2016

21.06.2016

 Wójt Gminy Tarnów zaprasza do składania ofert na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Jodłówce -Wałki – działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 976/2 z działkami numer 997/3, 977/4, 977/6 i 977/11 .

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2016

20.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 13.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu rurociągu lewarowego, komory odbiorczej, ułożenie rurociągu wodociągowego na działce nr 253/3 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów.

Ogłoszenie o rewitalizacji

20.06.2016

 Szanowni Mieszkańcy!
Gmina Tarnów przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z powyższym Wójt Gminy Tarnów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących diagnozy oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Tarnów, a także określenia zasad wyznaczania członków i pracy Komitetu Rewitalizacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.31.2016

17.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 15.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej na działkach nr 330; 357, 355, 356/6, 349 w miejscowości Łękawka gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.32.2016

17.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 15.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej na działkach nr 466, 462/2, 104/1, 104/2 w miejscowości Łękawka gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.37.2016

17.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 09.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową na działkach nr 69/1; 68; 71; 66/9; 67/1; 72/2; 70/5; 66/6; 66/7 w miejscowości Nowodworze gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.33.2016

17.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 17.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej (ul. Miła), budowie ciągu pieszo jezdnego wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 1036/1; 985/3; 983/2; 983/1; 984/3; 984/1; 982/1; 982/3; 980/11; 980/3; 980/4; 724; 723; 720/1; 979/1; 702/9; 702/5; 709/1; 681/1; 987; 700/6; 700/7; 707/3; 707/2; 706/3; 706/2; 717; 705/4; 716/9; 716/8; 716/6; 708; 714; 704/5; 713; 703/13; 703/11; 702/2; 702/4; 709/3 w miejscowości Zbylitowska Góra gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2016

13.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 07.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 4673/11; 4673/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.52.2016

13.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 13.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi – wykonanie ciągu pieszo – jezdnego wraz z kanalizacją deszczową na działce nr 127/7 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR .6840.04.2016

10.06.2016

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 lipca 2016 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadzie – działki nr 411/11 o pow.0,09 ha zabudowanej budynkiem starej szkoły (do remontu lub do rozbiórki). Cena wywoławcza – 103 000,00 zł netto ( 23768,86 € ), Wadium 20 600.00 zł, postąpienie 1030.00 zł,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.29.2016

07.06.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 02.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową na działkach nr 7/7, 7/12, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 12/1, 12/2, 12/6, 12/7, 12/8, 42, 43/1, 44, 49/3, 49/4, 50, 51, 52, 54/2, 55, 56, 60, 62/1, 63/4, 65, 66/1, 67/1, 68, 69/2, 70/4, 41, 83/2, 84, 85/1, 85/10, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 85/15, 85/2, 85/3, 85/4, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 86/1 w miejscowości Jodłówka-Wałki oraz dz nr 3444/2 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.30.2016

07.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 06.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 4639/3, 4640/5, 4639/1, 4639/6, 4640/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska - ST-I.4240.1.77.2016.JT

03.06.2016

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. : Dz. U. z 2016r., poz. 23) [dalej: kpa] w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 353) [dalej: ustawa ooś] zawiadamiam strony postępowania o wyznaczeniu terminu do dnia 15.06.2016r. na wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów wraz montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej", planowanego do realizacji przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, Pełnomocnik: Pan Zbigniew Mroczkowski ENERGOPROJEKT-KRAKÓW S.A. ul. Mazowiecka 21, 30-019 Kraków.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 427 332