bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.65.2016

22.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 149; 240/2; 256/5; 256/4 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.46.2016

20.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 18.07.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 4781/4, 4781/3; 4783/4; 4783/5 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2016

20.07.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 18.07.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 4675/1; 4684/2; 4680; 4678/2 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2016

20.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie, rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 2772/106; 2798 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.64.2016

20.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działce nr 2772/106 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2016

15.07.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 08.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola na działce nr 233/4 w miejscowości Biała, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.8.2016

13.07.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego pod nazwą:
ZAD.1 Budowa układu podczyszczania ścieków deszczowych wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na froncie kolejowym
ZAD.2 Wymiana pomp wirowych zastosowanych w pompowni wstępnej na pompy z wirnikiem śrubowym z zachowaniem tej samej charakterystyki
ZAD.3 Budowa odwodnień liniowych na froncie załadunku autocystern wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i budową układu separacji ropopochodnych
ZAD.4 Budowa separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem w ciągu kanalizacji wód drenażowych na froncie kolejowym
na działce nr 5268 – obr. 0011 w m. Wola Rzędzińska, gmina Tarnów
zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.8.2016 r. z dnia 12.07.2016 r. – stwierdzenie o braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Inwestor:
Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku
ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock
Pełnomocmik:
Grzegorza Furmańskiego - Conner - Projektowanie i Usługi Techniczne
ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice

12.07.2016

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 25.07.2016 r. do 25.08.2016 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów pok.105, ul. Krakowska 19, 33-100 Tamów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.08.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów o godzinie 10.00.

Obwieszczenie - IR.6220.7.2016

08.07.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Tarnowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem”.
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Miłosza Klimowskiego, Biuro Projektów „Drogowiec”, ul. Bernardyńska 15/9, 33-100 Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.61.2016

07.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 4651/2; 4652/10; 4652/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR.6845.13.2016

06.07.2016

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki nr 1776/2 o pow. 0.30 ha, położonej w Żdżary gm. Czarna, w trybie przetargowym.

Ogłoszenie - GR.6845.17.2016

06.07.2016

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – działki nr 238 o pow. 0.54 ha, zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym, położonej w Radlnej, w trybie bezprzetargowym - na rzecz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów .

Ogłoszenie SR-V.721.4.1.2016 - Zarząd Woj Małopolskiego

05.07.2016

 Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) ogłasza o przystąpieniu do opracowywania projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego na podstawie art. 91. ust. 9c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672)

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2016

04.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 29.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej, budowie chodnika oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 146; 133; 565/2; 563/1; 563/2; 562; 600; 580; 582/1; 583/5; 584; 571/1; 570/3; 569/3; 567/2; 561/1; 560/5 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.43.2016

04.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 29.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 119/2; 119/4 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.41.2016

04.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 29.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową na działkach nr 103/4; 518; 474; 459/3; 472/1; 472/2; 468/5; 467/3; 466/5; 466/4; 466/3; 465/2; 424 w miejscowości Zawada, na działkach nr 107; 108/1; 64/3 w miejscowości Poręba Radlna oraz na działce nr 253 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2016

04.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 04.07.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 159/4; 159/3 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.7.2016

01.07.2016

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Tarnowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem” zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.7.2016 r. dnia 28.06.2016 r. – stwierdzenie o braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2016

01.07.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 29.06.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego linią napowietrzną na działkach nr 1371/4; 1378/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2016

01.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 148/19; 148/2; 131/2; 133/4; 133/5; 148/6; 148/8 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.58.2016

01.07.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 591/7; 592/8; 592/7 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.57.2016

29.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej wraz z rozbudową o przedszkole dwu-oddziałowe i stołówkę szkolną na działce nr 366 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2016

29.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 17/9; 715/3 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2016

29.06.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 222; 199/3; 214/2; 441/21; 441/8 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2016

29.06.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 108/38; 108/36 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 437 534