bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych

20.02.2017

 Ostrzegamy przed nieuczciwymi firmami, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne wykonanie audytów energetycznych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2016

17.02.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 15.02.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr 106/2, 106/3, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8, 108/3, 71/5 w miejscowości Zawada Gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.94.2016

16.02.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 10.02.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 770; 757/6 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.92.2016

16.02.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 10.02.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej na działce nr 353/6; 387; 735/7; 735/8 w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.1.2017

16.02.2017

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kolektora gazu na KGZ Tarnów II” wystąpiono, pismem znak: IR.6220.1.2017 r. z dnia 14.02.2017 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie - IR.6220.1.2017

16.02.2017

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2017 r. na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A. reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marka Hanus – Zastępcy Dyrektora Inwestycji Górniczych Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG S. A. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kolektora gazu na KGZ Tarnów II”.
Planowane przedsięwzięcie zrealizowane będzie w miejscowości Koszyce Wielkie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.3.2017

14.02.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 13.02.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci C.O. oraz C.W.U. na działce nr 327 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR.6845.01.2017, GR.6845.06.2017

09.02.2017

Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

– część działki nr 700/7 o pow. 0.01 ha, zabudowanej, położonej w Zbylitowskiej Górze gm. Tarnów, w trybie przetargowym - przetarg ustny nieograniczony,
- działka nr 2772/60 o pow. 0,0045ha, zabudowana, położona w Woli Rzędzińskiej, w trybie przetargowym - przetarg ustny nieograniczony.

Obwieszczenie - IR.6220.14.2016

09.02.2017

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości że w dniu 6 lutego 2017 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.14.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu DN100 do SRP Zbylitowska Góra – dokumentacja projektowa”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.8.2017

08.02.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 405/7; 405/8; 405/9 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Biała

07.02.2017

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Biała.

Podstawowe kwoty dotacji

27.01.2017

 Na podstawie art. 78c ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłaszam dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów. Podstawowa kwota dotacji na jedno dziecko/ucznia miesięcznie wynosi: 1. dla przedszkoli 886,72 zł, 2. dla oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej 424,65 zł, 3. dla szkól podstawowych 781,23 zl, 4. dla gimnazjum 1000,79 zł.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.7.2017

26.01.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 446; 492; 447/3; 445/4; 444/7; 444/6 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6840.03.2017

26.01.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Poręba Radlna, działka ewidencyjna numer 823/2 zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00065930/7, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.24 ha

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.4.2017

24.01.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 13.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie sieci elektroenergetycznej SN na działkach nr 2799/12; 2799/21; 3013/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.5.2017

24.01.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 405/8; 405/4 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.6.2017

24.01.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 867/2; 1148/1; 1148/2 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Zaproszenie do składania ofert - GR.6844.01.2017

24.01.2017

 Wójt Gminy Tarnów zaprasza rzeczoznawców majątkowych do składania ofert na wykonanie zgodnie z art.67 ust 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyceny nieruchomości, w celu ustalenia stawki procentowej od ceny tej nieruchomości do opłat z tytułu trwałego zarządu – dotyczy działki nr 111 o pow. 0.2355 ha położonej w Tarnowie, zabudowanej budynkiem murowanym 4 kondygnacyjnym obręb ewidencyjny 228, objętej KW nr TR1T/0060214/7 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.87.2016

19.01.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 12.01.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 3020/5, 2808, 3019/6, 3017/6, 3015/6, 3014, 3013/4, 2799/21, 2799/20 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.88.2016

19.01.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 12.01.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 2772/106, 2798, 2799/12, 2799/21, 2799/20 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.89.2016

18.01.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 12.01.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr: 24/1, 24/2 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.2.2017

18.01.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 09.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej na działkach nr 600/9; 601; 600/7; 618 w miejscowości Koszyce Wielkie, na działkach nr 463; 468/1 w miejscowości Zgłobice, na działce nr 214/3 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2017

11.01.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 04.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy kładki w ciągu ścieżki rowerowej na działkach nr 108/2; 110; 269 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.95.2016

10.01.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 05.01.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego linią napowietrzną na działkach nr 3454/3; 3452/4; 3452/5; 3455/1; 3455/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.21.2013

10.01.2017

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm./, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./ Wójt Gminy Tarnów zawiadamia, że do tut. Urzędu zostały złożone odwołania od decyzji Wójta Gminy Tarnów znak: IR.6220.21.2013 z dnia 12.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7996 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanej w gm. TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 516 484