bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.81.2016

09.12.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i likwidacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 na działkach nr: 516/3; 516/4 w miejscowości Koszyce Wielkie gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.84.2016

09.12.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 09.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV TARNÓW wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej na działkach nr 340; 66/1 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.91.2016

09.12.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 751/2 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Zawiadomienie RDOŚ - OO.4210.11.2016.JS

29.11.2016

Zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola -Tworzeń - Twaróg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego", realizowanego w części na terenie zamkniętym, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań w ww. sprawie. Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 110 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (Plac Na Stawach 3), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice.

23.11.2016

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5.12.2016 r. do 5.01.2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów pok.105

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.90.2016

22.11.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 21.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 37/9; 35; 38/1; 37/2; 38/2; 36 w miejscowości Zawada gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.89.2016

21.11.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 24/1; 24/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2016

17.11.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 17.11.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 127/1; 121/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.88.2016

16.11.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 2772/106; 2798; 2799/12; 2799/21; 2799/20 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.87.2016

16.11.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 3020/5; 2808; 3019/6; 3017/6; 3015/6; 3014; 3013/4; 2799/21; 2799/20 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów

16.11.2016

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przełożenie drogi krajowej nr 73 odcinek: Węzeł Krzyż w ciągu autostrady A4 Kraków - Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków - Tarnów", tzw. "wschodniej obwodnicy Tarnowa" informuję, że 22 listopada 2016 r. o godz. 10.00 odbędzie się rozprawa administracyjna w sali konferencyjnej im. Wiesława Wody w budynku Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Delegatura w Tarnowie przy al. Solidarności 5-9.

W rozprawie mogą wziąść udział wszystkie zainteresowane strony i inne osoby osobiście lub przez pełnomocnika.

Rewitalizacja - ponowne konsultacje społeczne

15.11.2016

Gmina Tarnów przystępuje do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, w związku z powyższym Wójt Gminy Tarnów zaprasza do udziału w ponownych konsultacjach społecznych dotyczących diagnozy oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych, obszarów rewitalizacji na terenie Gminy Tarnów, a także określenia zasad wyznaczania członków i pracy Komitetu Rewitalizacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tarnów w roku 2017 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

14.11.2016

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/241/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” zarządzam, co następuje: § 1.Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.80.2016

14.11.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 09.11.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 1419/8; 1422; 1249; 1435/2; 1257/14; 1257/5; 1257/4; 1257/12 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - GR.6844.05.2016

10.11.2016

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz.23 j.t.) zawiadamiam, że na wniosek Kierownika Referatu Gospodarowania Nieruchomościami w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Tarnowa działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Tarnowa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Tarnowa oznaczonej jako działka nr 111 obręb 228 na rzecz Miasta Tarnowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2016

09.11.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 07.11.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na działkach nr 32/1; 30/1; 34/1; 33/54; 33/214; 146 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.75.2016

09.11.2016

 
Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.11.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 295/2; 295/10; 295/9 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - IR.6220.21.2013

03.11.2016

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 7996 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanej w gminie Tarnów” zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.21.2013 z dnia 27.10.2016 r. – stwierdzenie o braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inwestor: Solarfaktor Polska 7 Sp.z o.o., ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - IR.6220.21.2013

03.11.2016

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 7996 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanej w gminie Tarnów”

Wymiana kotłów/pieców - informacje wstępne

02.11.2016

 Gmina Tarnów planuje realizację projektu pn. Redukcja emisji C02 w Gminie Tarnów poprzez wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (paliwa gazowe i paliwa stałe), realizowanego w ramach Programu Obniżenia Niskiej Emisji dla Gminy Tarnów na lata 2015-2023, oraz ubiega się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014- 2020, zwanym dalej RPO.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.77.2016

28.10.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 27.10.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej na działkach nr: 187/6; 187/5; 187/9; 187/7; 187/8; 192 w miejscowości Nowodworze gm. Tarnów.

Minister Środowiska - Informacja - DLP-V.411.107.2016.DP

27.10.2016

  Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno-pomiarowe w ramach zadania pn.: "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2016

25.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 24.10.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 148/17; 148/6; 148/8; 148/18 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2016

25.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 25.10.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr: 230/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.86.2016

21.10.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 468/2; 468/13; 468/14; 468/6; 468/7; 553/13; 553/20; 553/21; 553/9; 553/10; 553/11; 553/2; 553/7; 553/17; 553/18 w miejscowości Błonie gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 488 008