bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Informacja o zatwierdzonej taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 18 maja 2018 r. do 17 maja 2021 r. - EP/ 2DSG/2018

24.05.2018

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. informują, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku, znak: KR.RET.070.185.2018, została zatwierdzona taryfa T.W. Sp. z o.o. na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 18 maja 2018 r. do 17 maja 2021 r.

Wykaz - GR.6840.06.2018

24.05.2018

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz.121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Wola Rzędzińska działka nr 3144/8 objęta KW nr TR1T/00077044/6 zabudowana i numer 3144/4 objęta KW numer TR1T/00045878/5 zabudowana,

Wykaz - GR.6845.07.2018

24.05.2018

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Koszyce Wielkie, budynek komunalny na działce nr 699/8 objętej księgą wieczystą KW numer TR1T/00064435/0,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2018

23.05.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 14.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarne na działkach nr 1498/4; 1498/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.28.2018

22.05.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 21.05.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr 473/5; 436/5; 471/2; 459/2; 469/8; 469/10; 469/9; 459/3; 458/14; 909; 908; 907; 458/12; 458/8 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2018

17.05.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 14.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 150/1; 151/3 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GK.U.7234.10.2018

11.05.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Budowa chodnika przy ul. Prostej w miejscowości Zgłobice” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.387.2018.BW

07.05.2018

 Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 03.04.2018r. Wójta Gminy Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:
1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego i terenów do niego przyległych, zaprojektowanego w rejonie drogi gminnej przy ul. Środkowej w Tarnowcu, gm. Tarnów, poprzez projektowaną kanalizację deszczową do potoku „Dębnica", udzielonego Gminie Tarnów, przez Starostę Tarnowskiego decyzją znak: WOŚ. 11.5.6223-25/08 z dnia 30.06.2008r. z uwagi na to, że Gmina Tarnów reprezentowana przez P. Grzegorza Kozioł - Wójta Gminy Tarnów zrzekła się w/w pozwolenia wodnoprawnego,
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi gminnej - ul. Środkowej w m. Tarnowiec do wód potoku Dębnica poprzez istniejący wylot usytuowany w przepuście 0 600 w ciągu w/w drogi na dz. nr 319 w m. Tarnowiec.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2018

07.05.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.05.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej na działkach nr 280/1; 289 w miejscowości Jodłówka - Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.26.2018

07.05.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30.04.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 159/2; 172; 173/3; 174/1; 174/2; 174/3; 174/4; 175; 176 w miejscowości Zgłobice, gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.22.2018

07.05.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30.04.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr: 715/1; 715/12 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.40.2018

02.05.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 20.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 751; 265 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.41.2018

02.05.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 20.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2018

02.05.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 20.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1826/1; 1732/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.43.2018

02.05.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 20.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 3/3; 17; 22; 23/1; 23/3 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - IR-7012.17.2015/2018

25.04.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej ul. Wątok w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Zbylitowska Góra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie - IR-7012.18.2015/2018

25.04.2018

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Miła w zakresie budowy ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Zbylitowska Góra wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.17.2018

24.04.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.04.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 265/6; 266; 278; 279; 308 w miejscowości Koszyce Wielkie gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.17.2018

24.04.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.04.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 435/6; 435/7; 435/9 w miejscowości Błonie gm. Tarnów.

Ogłoszenie - IR-7012.10.2015/2018

24.04.2018

  Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Przebudowa drogi gminnej ul. Sportowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej na działkach nr 30/1, 32/1, 33/54, 33/205, 33/214, 34/1, 35/2, 146 w miejscowości Tarnowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2016

23.04.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 20.04.2018 r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję nr 52/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6730.1.39.2016 z dnia 22.06.2016 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN na działkach nr 270/2; 270/3; 272/1 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów.

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY TARNÓW o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada

23.04.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017 poz.1073 ze zm. z dnia 2 czerwca 2017 r.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017 poz. 1405 ze zm. z dnia 21 lipca 2017 r.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwały nr XXXIV/365/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.16.2018

20.04.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19.04.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 88; 101/1; 101/2; 102/1; 102/2 w miejscowości Radlna gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.20.2018

20.04.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.04.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr: 108/1 w miejscowości Tarnowiec gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2018

16.04.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 10.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie kolektora gazu na KGZ Tarnów II na działkach nr 515/10; 515/11; 516/3; 518/1; 518/2; 524/4 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 710 250