bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2017

11.01.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 04.01.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy kładki w ciągu ścieżki rowerowej na działkach nr 108/2; 110; 269 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.95.2016

10.01.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 05.01.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego linią napowietrzną na działkach nr 3454/3; 3452/4; 3452/5; 3455/1; 3455/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.21.2013

10.01.2017

  Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm./, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./ Wójt Gminy Tarnów zawiadamia, że do tut. Urzędu zostały złożone odwołania od decyzji Wójta Gminy Tarnów znak: IR.6220.21.2013 z dnia 12.12.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7996 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanej w gm. Tarnów

Uchwała antysmogowa - informacje

03.01.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.94.2016

02.01.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 19.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 770; 757/6 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.93.2016

02.01.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 19.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu pod drogą gminną na działkach nr 368/3; 368/1; 249; 345/2; 570; 359; 566 położonych w miejscowości Zawada gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.14.2016

30.12.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu DN100 do SRP Zbylitowska Góra – dokumentacja projektowa”.

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych

30.12.2016

ZARZĄDZENIE NR VII/236/2016 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, pomocy społecznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Obwieszczenie - IR.6220.14.2016

23.12.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa gazociągu DN100 do SRP Zbylitowska Góra – dokumentacja projektowa” zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.14.2016 r. z dnia 23.12.2016 r. – stwierdzenie o braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.90.2016

23.12.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 23.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 35; 36; 37/2; 37/9; 38/1; 38/2 w miejscowości Zawada gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.86.2016

21.12.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 19.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 468/2; 468/13; 468/14; 468/6; 468/7; 553/13; 553/20; 553/21; 553/9; 553/10; 553/11; 553/2; 553/7; 553/17; 553/18 w miejscowości Błonie gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.83.2016

21.12.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 16.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 2829/5, 2829/26, 2829/27, 2829/18, 2829/20, 2829/28, 2829/21, 2830/2, 2830/1, 2830/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.92.2016

19.12.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 13.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 353/6; 387; 735/7; 735/8 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.63.2016

19.12.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 2772/106; 2798 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.82.2016

19.12.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 14.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr: 230/2; 233 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.85.2016

19.12.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 15.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej zakończonej hydrantem na działkach nr: 27, 16/10 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów

Obwieszczenie - IR.6220.21.2013

15.12.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości że w dniu 12 grudnia 2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.21.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7996 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanej w gminie Tarnów”

Zarząd Woj. Małopolskiego - Ogłoszenie

12.12.2016

Informuje o przystąpieniu do prac nad projektem uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w/w projektu uchwały.
Przedmiotem uchwały jest wprowadzenie ograniczeń i zakazów w zakresie jakości paliw oraz parametrów technicznych, rozwiązań technicznych i parametrów emisji instalacji, w których następuje spalanie paliw, mające obowiązywać na obszarze województwa małopolskiego za wyjątkiem Gminy Miejskiej Kraków.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.81.2016

09.12.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i likwidacji gazociągu wysokiego ciśnienia DN 80 na działkach nr: 516/3; 516/4 w miejscowości Koszyce Wielkie gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.84.2016

09.12.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 09.12.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie rozdzielni 400 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV TARNÓW wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej na działkach nr 340; 66/1 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.91.2016

09.12.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działce nr 751/2 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Zawiadomienie RDOŚ - OO.4210.11.2016.JS

29.11.2016

Zawiadamiam o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000, MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola -Tworzeń - Twaróg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego", realizowanego w części na terenie zamkniętym, oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań w ww. sprawie. Z aktami sprawy można zapoznać się w pokoju nr 110 w Wydziale Ocen Oddziaływania na Środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (Plac Na Stawach 3), w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice.

23.11.2016

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 5.12.2016 r. do 5.01.2017 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów pok.105

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.90.2016

22.11.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 21.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 37/9; 35; 38/1; 37/2; 38/2; 36 w miejscowości Zawada gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.89.2016

21.11.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 24/1; 24/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 502 897