bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2016

28.04.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w decyzji nr 88/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.79.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 127/1; 121/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - IR.7313.5.16.2017

27.04.2017

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnów informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2017

27.04.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 24.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr 672/3; 673/1; 671/4; 631; 626 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.16.2017

26.04.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 24.04.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 27; 4/5; 4/4; 4/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6840.12.2.2017

25.04.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 39/17 objęta KW nr TR1T/00053335/9, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.3849 ha , 3) opis nieruchomości : działka nr 39/17 o konfiguracji kwadratu, niezabudowana,

Wykaz - GR.6840.12.1.2017

25.04.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 39/16 objęta KW nr TR1T/00053335/9, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.2641 ha , 3) opis nieruchomości : działka nr 39/16 o konfiguracji prostokąta, niezabudowana,

Wykaz - GR.6840.12.3.2017

25.04.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 39/24 objęta KW nr TR1T/00053335/9, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.2563 ha , 3) opis nieruchomości : działka nr 39/24 o konfiguracji trapezu, niezabudowana

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.20.2017

24.04.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie wodociągu na działkach nr 2656/2; 2654/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.19.2017

24.04.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 405/7; 405/8; 405/9 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.17.2017

20.04.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 4/2; 4/4; 4/5; 27; 31 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.18.2017

20.04.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 1257/14; 1257/15 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.9.2017

18.04.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 13.04.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr: 1727/15; 1727/16 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak ST-I.4210.5.2013.2017.JI

13.04.2017

 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przełożenie drogi krajowej nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł "Tarnów-Północ) z drogą krajową nr 94 (węzeł "Lwowska") / pierwotne brzmienie inwestycji: "Przełożenie dk nr 73 odcinek: Węzeł Krzyż w ciągu autostrady A4 Kraków - Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie, w ciągu dk nr 4 Kraków - Tarnów"/, według wariantu III - etap I

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2016 r.

12.04.2017

  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje: §1. Przekazać „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2016 rok" wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury: • Radzie Gminy Tarnów, • Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Wykaz - GR.6840.03.3.2017

11.04.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:
1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Poręba Radlna, działka ewidencyjna numer 823/2 zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00065930/7,
2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.24 ha ,
3) opis nieruchomości : działka nr 823/2 w kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana - budynek mieszkalny parterowy wg projektu typowego W- 027, 4 izbowy, z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony,

Obwieszczenie - GR.6840.03.4.2017

11.04.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – Tarnów, ul. Krakowska 19 wywieszony został wykaz nieruchomości położonej w Porębie Radlnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym - działki numer 823/2 o pow.0.24 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00065930/7.

Ogłoszenie

11.04.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości z przeznaczeniem do oddania w najem na okres do 3 lat, dotychczasowemu Najemcy, pomieszczeń o pow. użytkowej 110,89 m2 w lokalu użytkowym w miejscowości Koszyce Małe dz. nr 685 objętych księgą wieczystą TR1T/0003281/0.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.8.2017

06.04.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 05.04.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr: 405/7; 405/8; 405/9 w miejscowości Jodłówka-Wałki gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.14.2017

04.04.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 930/1; 930/2; 5; 209/11 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR.6840.03.2.2017

04.04.2017

  Wójt Gminy Tarnów działając na postawie art.38 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Porębie Radlnej – działki numer 823/2, ogłoszony na dnień 19 kwietnia 2017 r. na godz. 9:30
Przyczyną odwołania przetargu jest konieczność uszczegółowienia informacji dotyczących tej nieruchomości, mogących mieć wpływ na dostęp do drogi publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.13.2017

30.03.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 787/18; 788; 793/1; 792 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 22 marca 2017 roku

24.03.2017

  Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24.04.2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1501 z późniejszymi zmianami) art. 127 ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 § 1 i 4; art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 16 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 23. z późniejszymi zmianami), informuję że na wniosek z dnia 01.03.2017 r. znak: 998/P.007382/AKR/2017 Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z/s w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Panią Joannę Kobyłecką przedstawiciela TRACTEBEL ENGINEERING S.A. 40-833 Katowice, ul. Dulęby 5, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „Gazociąg wysokiego ciśnienia DN1000 MOP 8.4MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice -Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego", uzupełniony pismem z dnia: 14.03.2017 r, znak: 1213/P.007382/AKR/2017

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY TARNÓW o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice

24.03.2017

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z dnia 4 czerwca 2016) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z dnia 16 marca 2016 r.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwały nr XVIII/204/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice.

ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Tarnów Nr 37/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 -2022

23.03.2017

 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r. poz. 446 tekst jednolity z późn. zmianami), w związku z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U z 2015 r. poz. 1777 z późn. zmianami), oraz uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XIX/228/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 -2022, zarządza się co następujeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 546 681