bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.

27.05.2016

 Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.239. zm.) oraz Uchwałą Nr XL/470/2014 Rady Gminy Tarnów w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2015, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.49.2016

25.05.2016

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 24.06.2015 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przepustu ze ściankami czołowymi betonowymi, umocnienie koryta cieku narzutem kamiennym na działkach nr 521; 472/4; 517/2; 515/4; 472/3; 517/1 w miejscowości Łękawka, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2016

23.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 16.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu rowu odwadniającego umocnionego elementami betonowymi prefabrykowanymi oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na działkach nr 479/2; 479/1; 478/1; 481/2; 481/5 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2016

23.05.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 18.05.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej S-802 Jodłówka-Wałki 3 na działkach nr 385; 387/2; 387/4; 387/5; 394/5; 395; 399/1; 399/5; 400; 405/2; 466; 597; 600; 601/2; 602/3; 602/5; 603/4; 604 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.26.2016

23.05.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 18.05.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przełożeniu odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 1434; 1423/2 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.25.2016

23.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 18.05.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV na działkach nr 114/6; 199/1; 177; 176 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.24.2016

23.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 18.05.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 16/10; 16/15 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.22.2016

17.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 16.05.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach nr 532/5; 532/4; 532/8; 532/7; 549; 566; 567/1; 567/3; 645/1; 606/2; 279; 770; 1145/1; 1145/2; 1145/3 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.28.2016

16.05.2016

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w dniu 12.05.2016 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 4783/6, 4783/5, 4783/4 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - IR.6220.2.2016

16.05.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia że w dniu 25 kwietnia 2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.2.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i likwidacji odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN80 PN16 MPa z Kopalni Gazu Ziemnego Tarnów II do Kopalni Gazu KRNiGZ Tarnów I w związku z budową zabudowy mieszkalnej na dz. nr 516/3, 516/4 obr. Koszyce Wielkie”.

Obwieszczenie - IR.6220.9.2016

16.05.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin – Jeziorna reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Mroczkowskiego, ENERGOPROJEKT – KRAKÓW S. A., ul. Mazowiecka 21, 30 – 019 Kraków zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej”. Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów, na działkach nr 340 i 66/1 w miejscowości Radlna.

Obwieszczenie - IR.6220.9.2016

16.05.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej” wystąpiono, pismem znak: IR.6220.9.2016 r. z dnia 13.05.2016 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie zrealizowane zostanie na terenie istniejącej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów, na działkach nr 340 i 66/1 w miejscowości Radlna.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.46.2016

16.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 4781/4, 4781/3; 4783/4; 4783/5 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2016

16.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 10.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 4675/1; 4684/2; 4680; 4678/2 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2016

13.05.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 05.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 159/4; 159/3 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2016

12.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 02.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego linią napowietrzną na działkach nr 1371/4; 1378/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.43.2016

12.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 28.04.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami na działkach nr 119/2; 119/4 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.8.2016

09.05.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:7
ZAD.1 Budowa układu podczyszczania ścieków deszczowych wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na froncie kolejowym
ZAD.2 Wymiana pomp wirowych zastosowanych w pompowni wstępnej na pompy z wirnikiem śrubowym z zachowaniem tej samej charakterystyki
ZAD.3 Budowa odwodnień liniowych na froncie załadunku autocystern wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i budową układu separacji ropopochodnych
ZAD.4 Budowa separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem w ciągu kanalizacji wód drenażowych na froncie kolejowym
na działce nr 5268 – obr. 0011 w m. Wola Rzędzińska, gmina Tarnów
wystąpiono, pismem znak: IR.6220.8.2016 r. z dnia 06.05.2016 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie - IR.6220.8.2016

09.05.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2016 r. na wniosek Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 133, 09-410 Płock reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Furmańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Conner - Projektowanie i Usługi Techniczne mgr inż. Grzegorz Furmański”, ul. Wałowa 34, 33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:
ZAD.1 Budowa układu podczyszczania ścieków deszczowych wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na froncie kolejowym
ZAD.2 Wymiana pomp wirowych zastosowanych w pompowni wstępnej na pompy z wirnikiem śrubowym z zachowaniem tej samej charakterystyki
ZAD.3 Budowa odwodnień liniowych na froncie załadunku autocystern wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i budową układu separacji ropopochodnych
ZAD.4 Budowa separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem w ciągu kanalizacji wód drenażowych na froncie kolejowym
na działce nr 5268 – obr. 0011 w m. Wola Rzędzińska, gmina Tarnów.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Bazy Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej.

Obwieszczenie - IR.6220.7.2016

09.05.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na „Przebudowie drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Tarnowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem” wystąpiono, pismem znak: IR.6220.8.2016 r. z dnia 06.05.2016 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Gmina Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Miłosza Klimowskiego, Biuro Projektów „Drogowiec”, ul. Bernardyńska 15/9, 33-100 Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.7.2016

09.05.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. na wniosek Gminy Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Miłosza Klimowskiego, Biuro Projektów „Drogowiec”, ul. Bernardyńska 15/9, 33-100 Tarnów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej ul. Sportowa w miejscowości Tarnowiec w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2016

05.05.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 04.05.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr: 591/7; 592/7; 592/8; 593/2 w miejscowości Koszyce Wielkie gm. Tarnów.

O B W I E S ZC Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska

02.05.2016

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 poz. 199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 16.05.2016 do 10.06.2016 r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7.06.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny10.00 do 11.00 sala nr 207.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.20.2016

29.04.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 29.04.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach nr 208; 127/1; 124/2; 124/1; 121; 134 w miejscowości Koszyce Wielkie oraz na działce nr 445/4 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.19.2016

29.04.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199) informuję, że w dniu 29.04.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr: 1673/6; 1682/2; 1682/5; 1682/6; 1682/9; 1682/12; 1682/13; 1682/14 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Publikacja dnia: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia: 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 415 130