bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Ogłoszenie - GR.6840.04.6.2018

10.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14 września 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się przetarg:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętych KW numer TR1T/00031269/5, niezabudowanych, położonych w miejscowości Jodłówka-Wałki

Wykaz -GR.6840.04.7.2018

10.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – Tarnów ul. Krakowska 19 wywieszony został wykaz nieruchomości :
przeznaczonych do sprzedaży:
– Wola Rzędzińska działka numer 3144/4 o pow. 0.03 ha i numer 3144/8 o pow.0.0195 ha, tryb przetargowy
przeznaczonych do oddania w użyczenie
- Jodłówka-Wałki działka numer 761/1 o pow. 0.03 ha,
- Błonie działka numer 368/1 o pow. 0.05 ha i numer 368/3 o pow. 0.05 ha.

Ogłoszenie

08.08.2018

 Wójt Gminy Tarnów informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 18:00 w Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy, która przedstawi projekt rozwiązania układu komunikacyjnego przywracającego relacje lewoskrętne na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową 1350K (ul. Zgłobicką i ul. Zbylitowkich) w miejscowości Zgłobice.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w cz. miejsc. Zawada, Zbylitowska Góra

07.08.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości:
• Zawada
• Zbylitowska Góra

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2018

02.08.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.08.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 65; 88/4; 88/5; 88/6; 88/7; 88/8; 88/9 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2018

02.08.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.08.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 168; 159/2; 169/2; 163; 169/1; 165/2; 165/1; 131; 162/3; 161; 139 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.9.2017

02.08.2018

 Działając na podst. art. 79 ust. 1 w związku z art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informacje o: 1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1498/4 w Woli Rzędzińskiej”;

Informacja - 1 sierpnia br.

30.07.2018

 W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godzinie 17:00 przez czas jednej minuty, zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy emitowany przez syreny alarmowe (odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2018

30.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 19.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 139; 144; 137/7; 137/8; 137/6; 136/1; 136/2; 135; 147/3 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.48.2018

27.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 2519/5; 2519/6; 5276/2; 5276/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GK.7234.115.2018

25.07.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn: „Przebudowa dróg publicznych dz. nr 16/2, 131/1, 114/6 w miejscowości Błonie oraz budowa drogi na dz. nr 16/7, 16/8 w miejscowosci Błonie w ramach budowy zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim EuroVelo11 /EV11/-Zadanie nr 3 – odc. Ipododcinek Ib Czchów Zapora do m. Ostrów w gminie Tarnów- przedsięwzięcie II (wykonanie dokumentacji budowlanej"

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.46.2018

24.07.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 537/12; 537/11; 538/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -ST-I.420.2.I7.2018.MB

24.07.2018

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) [dalej: k.p.a.], art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) [dalej: ustawy ooś], zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Pana Jarosława Skrabacza z dnia 17.05.2018 r., działającego w imieniu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, uzupełniony w dniu 06.07.2018 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją opadową przy ul. Źródlanej w miejscowości Koszyce Małe".

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2018

18.07.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 11.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 33/141 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie - KR.ZUZ.3.421.455.2018.BW

18.07.2018

 Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.04.2018 r. uzupełniony w dniu 03.07.2018 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, działającego przez Pełnomocnika P. Michała Nowocień przedstawiciela Firmy „EKON" Inżynieria Środowiska ul. Władysława Jachowskiego 4/32, 26-500 Szydłowiec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych pochodzących z odwodnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 977 na terenie m. Poręba Radlna (odc.020 od km 1+370 do km 1+718) do rowu przydrożnego (ziemi) w/w drogi za pomocą istniejącego wylotu Wl usytuowanego na dz. nr 85/2 obręb Poręba Radlna, gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2018

16.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1498/4; 1498/3 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2018

16.07.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 1453/7; 1445/5; 1445/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - Zgłobice

09.07.2018

Wójt Gminy Tarnów informuje, że w Szkole Podstawowej w Zgłobicach w dniu 12 lipca br. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy, która zaprezentuje i omówi planowane zmiany dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową 1350K (ul. Zgłobicka i Zbylitowskich w miejscowości Zgłobice). W związku z powyższych prosimy zainteresowane osoby o udział w spotkaniu.

Postanowienie - ZZ.224.4.25.2018

05.07.2018

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Tarnów z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: ZP.6733.1.41.2018 (data wpływu 19 czerwca 2018 r.), uzupełnionym drogą mailową w dniu 27 czerwca 2018 r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej do realizacji przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów działające przez pełnomocnika Pana Krystiana Dydaka: INSTAL-SANT KRYSTIAN DYDAK, uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie" w zakresie działki o nr ewid. 94/1 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie. W zakresie działki o nr ewid. 94/7 umarza postępowanie.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - ZZ.224.4.25.2018

05.07.2018

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o wydaniu w dniu 29.06.2018 r. postanowienia, znak: ZZ.224.4.25.2018 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów leśnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie" w zakresie działki o nr ewid. 94/1 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie oraz o umorzeniu postępowania w zakresie działki nr ewid. 94/7. Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a w pokoju 306, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.43.2018

05.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków na działkach 3/3; 17; 22; 23/1; 23/3 w miejscowości Tarnowiec,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.41.2018

05.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1, 94/7
w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2018

03.07.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) informuję, że w dniu 03.07.2018r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 321/12, 322/11, 325/7 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów

Zawiadomienie - DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.19.2017.mc.6

28.06.2018

Zakończone zostało postępowanie prowadzone w związku z odwołaniami od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13.04.2017 r. (ST-I.4210.5.2013.2017.JI) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przełożeniu drogi krajowej nr 73, umożliwiającemu połączenie autostrady A.A (ivęzeł „łamów - Północ" z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska"), według wariantu III

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.40.2018

27.06.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm) informuję, że w dniu 27.06.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 751; 265 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 740 090