bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą nr XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.

23.06.2017

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 poz 1073 t.j.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16 marca 2016 r.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwały nr XXIV/272/2017 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą nr XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.32.2017

22.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1073) informuję, że w dniu 19.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr 511/6; 512/2; 516/12; 516/5; 512/1 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2017

22.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 21.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr 672/3; 673/1; 671/4; 631; 626 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.30.2017

21.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej na działkach nr 50/3; 50/2; 53/1; 53/2; 51 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.22.2017

19.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 19.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Woli Rzędzińskiej z przeznaczeniem na żłobek oraz rozbudowie budynku szkoły w celu utworzenia niezależnego wejścia zlokalizowanego na działce nr 4705 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Konsultacje społeczne - Krajowe Biuro Wyborcze

16.06.2017

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych. Konsultacje zostaną przeprowadzone w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie - Al. Solidarności 5-9, VII piętro, pok. 712, w dniu 21 czerwca 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 – 15.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.20.2017

13.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 13.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 2656/2; 2654/4 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.19.2017

13.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 09.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr: 257; 258/2; 258/9; 258/10; 258/11 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.15.2017

07.06.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 07.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie budynku szkoły podstawowej oraz przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia świetlicy w istniejącym budynku szkoły podstawowej z przeznaczeniem na pomieszczenia przedszkolne zlokalizowanej na działkach nr 481/2; 480/4; 479/4; 482/1 w miejscowości Łękawka, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.29.2017

06.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 05.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: fragmentu linii napowietrznej izolowanej nN, linii kablowej nN wraz z przyłączami, oświetlenia linią kablową, teletechnicznej linii kablowej wraz z przyłączami oraz linii światłowodowej; demontaż linii napowietrznej nN, linii napowietrznej teletechnicznej oraz światłowodów na działkach nr 2772/21; 1483; 473/5; 1548/2; 1548/1; 1549/1; 1549/3 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.18.2017

06.06.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr: 1257/14; 1257/15 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.17.2017

06.06.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.06.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 4/2; 4/4; 4/5; 27; 31 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GR.6840.03.1.2017

06.06.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 lipca 2017 r. o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Porębie Radlnej – działki numer 823/2 o pow.0.24 ha objętej KW nr TR1T/00065930/7 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, parterowym. Cena wywoławcza – 225 000,00 zł netto (53 909,00 euro), podatek VAT – zwolniona. Wadium 11 250,00 zł .

Ogłoszenie

02.06.2017

Wójt Gminy Tarnów informuje, że w dniach 6 – 8 czerwca 2017 r. zostanie przeprowadzone przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ćwiczenie pk. RENEGADE/SEREX-17/1
z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (dźwięk akustyczny modulowany, emitowany przez syreny alarmowe w okresie trzech minut) dotyczący zagrożenia z powietrza. Dla odwołania alarmu będzie to ciągły dźwięk syren w okresie trzech minut. Termin zastępczy ćwiczenia wyznaczono na 9 czerwca.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016

26.05.2017

 Realizując zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.239. zm.) art. 5 a ust. 3 oraz Uchwały Nr X/120/2015 Rady Gminy Tarnów w sprawie uchwalenie rocznego "Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2016, Wójt Gminy Tarnów przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 r.

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

26.05.2017

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec) na terenie województwa małopolskiego. Ponadto zawiadamia się, że Wojewoda Małopolski wydał postanowienie z 28 kwietnia 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o odmowie uzupełnienia ww. decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. co do rozstrzygnięcia i co do prawa odwołania.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.28.2017

26.05.2017

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm) informuję, że w dniu 25.05.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi (ul. Graniczna) oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 463 w miejscowości Zgłobice oraz na działkach nr 215/1; 215/2; 215/3; 216/3; 216/5; 217/5; 216/7; 217/4; 218/1; 218/3; 220; 221; 224; 255 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6840.10.2017

25.05.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – Tarnów ul. Krakowska 19 wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w Zgłobicach, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym: działki numer 403/5, 404/5 i 405/5 o łącznej pow.0.0700 ha; działki numer 403/6 , 404/6 i 405/6 o łącznej pow. 0.0700 ha; działki numer 405/15, 406/9 i 406/17 o łącznej pow. 0.0751 ha,

1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa

24.05.2017

 1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Wtedy zacznie obowiązywać zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi i mokrym drewnem (o wilgotności przekraczającej 20%). Również od 1 lipca 2017 roku wszystkie nowoinstalowane i po raz pierwszy uruchamiane piece, kotły i kominki będą musiały spełniać unijne normy ekoprojektu. Zgodnie z nimi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu, tlenku węgla i gazowych zanieczyszczeń organicznych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.14.2017

23.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.05.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 930/1; 930/2; 5; 209/11 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.13.2017 Tarnów

23.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.05.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 787/18; 788; 793/1; 792 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - OP-II.6320.7.8.2017.RK

23.05.2017

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353; ze zm.) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz, U. z 2016 r. poz. 2134; ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała Tarnowska (Dz. Urz. Woj. Małop. z 12.05.2017 r. poz. 3478), które wejdzie w życie w dniu 27 maja 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2017

22.05.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 4808/21; 4808/20; 3444/2 w miejscowości Wola Rzędzińska oraz na działce nr 89 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.26.2017

22.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia na działkach nr 757/6; 760/26; 1144/1 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.25.2017

22.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 757/1; 760/4; 754/7; 751/2; 750/2; 746/7 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 567 725