bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Ankieta - Program Ograniczenia Niskiej Emisji

23.09.2016

Gmina Tarnów zaprasza mieszkańców Gminy do wypełnienia ankiety, dotyczącej sposobu ogrzewania budynku i źródła ciepła na potrzeby Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
Ankiety będą niezbędne przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wymiany kotłów na paliwa stałe lub ciekłe (piece węglowe na węglowe lub gazowe) w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Ankiety są dostępne w Urzędzie Gminy Tarnów pok. 101 w godzinach pracy Urzędu lub na stronie www.gmina.tarnow.pl

Ogłoszenie - GR .6840.06.2016

22.09.2016

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 października 2016 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala 207, II piętro) odbędzie się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej – 2577/2 o pow. 0.25 ha objętej KW nr TR1T/00098500/4, zabudowanej - budowle nadziemne i podziemne.

Obwieszczenie - IR.6220.9.2016

22.09.2016

Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej” zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.9.2016 r. z dnia 21.09.2016 r. – stwierdzenie o braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie - IR.6220.9.2016

22.09.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Tarnów wraz z montażem urządzeń do kompensacji mocy biernej”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.67.2016

22.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 20.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr: 611/2, 611/5, 601, 600/7, 599/5, 593/2, 592/8, 591/7, 590/6 położonych w miejscowości Koszyce Wielkie oraz dz nr 456/9 położonej w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - konsultacje

20.09.2016

Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przekazuję do konsultacji projekt „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Proszę uprzejmie o przeanalizowanie treści projektu programu i wniesienie uwag dotyczących jego zawartości merytorycznej, w terminie do dnia 4 października 2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.64.2016

20.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 14.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacyjnej na działce nr: 2772/106 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2016

12.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 12.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr: 4651/3; 4651/7; 4652/10; 4652/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2016

12.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 12.09.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie, zmianie sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń w budynku szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola – dobudowa schodów zewnętrznych oraz rampy dla niepełnosprawnych zlokalizowanej na działce nr 233/4 w miejscowości Biała, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.8.2016

08.09.2016

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia że w dniu 6 września 2016 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.8.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą:
ZAD.1 Budowa układu podczyszczania ścieków deszczowych wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej na froncie kolejowym
ZAD.2 Wymiana pomp wirowych zastosowanych w pompowni wstępnej na pompy z wirnikiem śrubowym z zachowaniem tej samej charakterystyki
ZAD.3 Budowa odwodnień liniowych na froncie załadunku autocystern wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej i budową układu separacji ropopochodnych
ZAD.4 Budowa separatora koalescencyjnego zintegrowanego z osadnikiem w ciągu kanalizacji wód drenażowych na froncie kolejowym
na działce nr 5268 – obr. 0011 w m. Wola Rzędzińska, gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.77.2016

08.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 06.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej na działkach nr 187/6; 187/5; 187/9; 187/7; 187/8; 192 w miejscowości Nowodworze gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2016

08.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 230/2 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.75.2016

06.09.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 30.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 295/2; 295/10; 295/9 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY TARNÓW o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu położonego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska oraz w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

02.09.2016

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.2016.778 z dnia 4 czerwca 2016) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z dnia 16 marca 2016 r.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów uchwał nr:
1) XIII/154/2016 z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska
2) XIV/167/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Biała

01.09.2016

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Biała.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 148/17; 148/6; 148/8; 148/18 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.10.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 22.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w decyzji nr 25/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.10.2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku na działkach nr 148/15; 148/20 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 108/38; 108/36 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 222; 199/3; 214/2; 441/21; 441/8 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.57.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku sali sportowej z zapleczem przy szkole podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole dwuoddziałowe i stołówkę szkolną zlokalizowanego na działce nr 366 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.58.2016

25.08.2016

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 18.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 591/7; 592/8; 592/7 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2016

11.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 10.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 17/9; 715/3 w miejscowości Koszyce Małe gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2016

11.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie rurociągu lewarowego oraz komory odbiorczej na działce nr 253/3 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.52.2016

11.08.2016

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi – wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową na działce nr 127/7 w miejscowości Tarnowiec gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2016

11.08.2016

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 08.08.2016 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr: 4673/11; 4673/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 460 324