bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016

26.05.2017

 Realizując zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016.239. zm.) art. 5 a ust. 3 oraz Uchwały Nr X/120/2015 Rady Gminy Tarnów w sprawie uchwalenie rocznego "Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2016, Wójt Gminy Tarnów przedkłada sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2016 r.

Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji

26.05.2017

 WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostały wniesione odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa od decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Gazociąg wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Pogórska Wola – Opatowiec) na terenie województwa małopolskiego. Ponadto zawiadamia się, że Wojewoda Małopolski wydał postanowienie z 28 kwietnia 2017 r., znak: WI-IV.747.1.1.2017 o odmowie uzupełnienia ww. decyzji Wojewody Małopolskiego z 21 marca 2017 r. co do rozstrzygnięcia i co do prawa odwołania.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.28.2017

26.05.2017

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm) informuję, że w dniu 25.05.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi (ul. Graniczna) oraz kanalizacji deszczowej na działce nr 463 w miejscowości Zgłobice oraz na działkach nr 215/1; 215/2; 215/3; 216/3; 216/5; 217/5; 216/7; 217/4; 218/1; 218/3; 220; 221; 224; 255 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6840.10.2017

25.05.2017

 Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – Tarnów ul. Krakowska 19 wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w Zgłobicach, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym: działki numer 403/5, 404/5 i 405/5 o łącznej pow.0.0700 ha; działki numer 403/6 , 404/6 i 405/6 o łącznej pow. 0.0700 ha; działki numer 405/15, 406/9 i 406/17 o łącznej pow. 0.0751 ha,

1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa

24.05.2017

 1 lipca 2017 roku w Małopolsce zacznie obowiązywać uchwała antysmogowa dla całego regionu. Oznacza to, że do jej przepisów będą musieli dostosować się wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego. Wtedy zacznie obowiązywać zakaz palenia w piecach mułami, flotami węglowymi i mokrym drewnem (o wilgotności przekraczającej 20%). Również od 1 lipca 2017 roku wszystkie nowoinstalowane i po raz pierwszy uruchamiane piece, kotły i kominki będą musiały spełniać unijne normy ekoprojektu. Zgodnie z nimi kocioł – zwłaszcza podczas pracy na niepełnej mocy – nie może emitować więcej niż 40 mg/m³ pyłów. Ekoprojekt ogranicza również emisję toksycznych tlenków azotu, tlenku węgla i gazowych zanieczyszczeń organicznych.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.14.2017

23.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.05.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 930/1; 930/2; 5; 209/11 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.13.2017 Tarnów

23.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23.05.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 787/18; 788; 793/1; 792 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - OP-II.6320.7.8.2017.RK

23.05.2017

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353; ze zm.) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz, U. z 2016 r. poz. 2134; ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Biała Tarnowska (Dz. Urz. Woj. Małop. z 12.05.2017 r. poz. 3478), które wejdzie w życie w dniu 27 maja 2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2017

22.05.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 19.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr 4808/21; 4808/20; 3444/2 w miejscowości Wola Rzędzińska oraz na działce nr 89 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.26.2017

22.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 18.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia na działkach nr 757/6; 760/26; 1144/1 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.25.2017

22.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 16.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 757/1; 760/4; 754/7; 751/2; 750/2; 746/7 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.24.2017

22.05.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 12.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej – zewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe dla budynku kaplicy cmentarnej i kolumbarium na działkach nr 822/4; 823; 825; 827 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie RDOŚ - ST-I.4240.1.33.2017.JT

22.05.2017

Zawiadamiam strony postępowania o wydaniu opinii znak: ST-I.4240.1.33.2017.JT z dnia 15.05.2017 r. dotyczącej braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa kolektora gazu na KGZ Tarnów II", planowanego do realizacji na dz. nr ewid. 515/10, 515/11, 516/3, 518/1, 518/2, 524/4, 820/3, 819/2, 821 w Koszycach Wielkich przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji Dział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.

Obwieszczenie RDOŚ - ST-I.4210.5.2013.2017.JI

18.05.2017

Zawiadamiam strony postępowania o wniesieniu odwołań do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, od decyzji znak: ST-I.4210.5.2013.2017.JI z dnia 13.04.2017 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przełożenie drogi krajowej nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów-Północ") z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska")" - według wariantu III - etap I, którego Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie (31-542 Kraków, ul. Mogilska 25) reprezentowana przez pełnomocnika - Pana Sławomira Teliczana (Ayesa Ingenieria y Arąuitectura S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 26A).

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.12.2017

17.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.05.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie: fragmentu linii napowietrznej izolowanej nN, linii kablowej nN wraz z przyłączami, oświetlenia linią kablową, teletechnicznej linii kablowej wraz z przyłączami oraz linii światłowodowej; demontaż linii napowietrznej nN, linii napowietrznej teletechnicznej oraz światłowodów na działkach nr 2772/21; 1483; 473/5; 1548/2; 1548/1; 1549/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2016

17.05.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 17.05.2017 r. została wydana decyzja dotycząca zmiany w decyzji nr 88/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.79.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 127/1; 121/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska oraz w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

16.05.2017

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska oraz w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.10.2017

12.05.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 11.05.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu DN100 do SRP Zbylitowska Góra na działkach nr 107/2; 107/3; 108; 110 w miejscowości Zgłobice oraz na działce nr 682 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.11.2017

12.05.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778) informuję, że w dniu 12.05.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej na działkach nr: 2812; 2816/2; 2817/2; 2824/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie - IR.6220.21.2013

08.05.2017

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości że w dniu 04.05.2017 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.21.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 7996 kWp wraz z niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi zlokalizowanej w gminie Tarnów”

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.23.2017

04.05.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 28.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie przepustu wraz z dojazdami (rozbiórka istniejącego przepustu oraz budowa nowego obiektu mostowego) na działkach nr 201; 322; 581/5; 582/1; 582/2; 25 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.22.2017

04.05.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżn. zm.) informuję, że w dniu 27.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, zmianie sposobu użytkowania, rozbudowie (w celu utworzenia niezależnego wejścia) części budynku Zespołu Szkół na Woli Rzędzińskiej na działce nr 4705 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2016

28.04.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.778 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany w decyzji nr 88/2016 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.79.2016 z dnia 17 listopada 2016 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku na działkach nr: 127/1; 121/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - IR.7313.5.16.2017

27.04.2017

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) Wójt Gminy Tarnów informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016 – 2022”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.21.2017

27.04.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788 wraz z późn. zm.) informuję, że w dniu 24.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodno - kanalizacyjnej na działkach nr 672/3; 673/1; 671/4; 631; 626 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 557 344