bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2018

18.07.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 11.07.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na działce nr 33/141 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie - KR.ZUZ.3.421.455.2018.BW

18.07.2018

 Zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26.04.2018 r. uzupełniony w dniu 03.07.2018 r. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków, działającego przez Pełnomocnika P. Michała Nowocień przedstawiciela Firmy „EKON" Inżynieria Środowiska ul. Władysława Jachowskiego 4/32, 26-500 Szydłowiec, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzenia wód opadowo-roztopowych pochodzących z odwodnienia nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 977 na terenie m. Poręba Radlna (odc.020 od km 1+370 do km 1+718) do rowu przydrożnego (ziemi) w/w drogi za pomocą istniejącego wylotu Wl usytuowanego na dz. nr 85/2 obręb Poręba Radlna, gmina Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2018

16.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1498/4; 1498/3 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2018

16.07.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 1453/7; 1445/5; 1445/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - Zgłobice

09.07.2018

Wójt Gminy Tarnów informuje, że w Szkole Podstawowej w Zgłobicach w dniu 12 lipca br. (czwartek) o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy, która zaprezentuje i omówi planowane zmiany dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową 1350K (ul. Zgłobicka i Zbylitowskich w miejscowości Zgłobice). W związku z powyższych prosimy zainteresowane osoby o udział w spotkaniu.

Postanowienie - ZZ.224.4.25.2018

05.07.2018

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Tarnów z dnia 13 czerwca 2018 r., znak: ZP.6733.1.41.2018 (data wpływu 19 czerwca 2018 r.), uzupełnionym drogą mailową w dniu 27 czerwca 2018 r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanej do realizacji przez Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Narutowicza 37, 33-100 Tarnów działające przez pełnomocnika Pana Krystiana Dydaka: INSTAL-SANT KRYSTIAN DYDAK, uzgadnia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie" w zakresie działki o nr ewid. 94/1 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie. W zakresie działki o nr ewid. 94/7 umarza postępowanie.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia - ZZ.224.4.25.2018

05.07.2018

 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie zawiadamia o wydaniu w dniu 29.06.2018 r. postanowienia, znak: ZZ.224.4.25.2018 o uzgodnieniu w zakresie ochrony gruntów leśnych projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1; 94/7 w miejscowości Koszyce Wielkie" w zakresie działki o nr ewid. 94/1 położonej w miejscowości Koszyce Wielkie oraz o umorzeniu postępowania w zakresie działki nr ewid. 94/7. Z treścią postanowienia i dokumentacją sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie RDLP w Krakowie, al. Słowackiego 17a w pokoju 306, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, w terminie czternastu dni od daty wywieszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.43.2018

05.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków na działkach 3/3; 17; 22; 23/1; 23/3 w miejscowości Tarnowiec,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.41.2018

05.07.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 04.07.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 94/1, 94/7
w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2018

03.07.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1073) informuję, że w dniu 03.07.2018r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 321/12, 322/11, 325/7 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów

Zawiadomienie - DOOŚ-WDŚ/ZOO.4200.19.2017.mc.6

28.06.2018

Zakończone zostało postępowanie prowadzone w związku z odwołaniami od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 13.04.2017 r. (ST-I.4210.5.2013.2017.JI) określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: przełożeniu drogi krajowej nr 73, umożliwiającemu połączenie autostrady A.A (ivęzeł „łamów - Północ" z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska"), według wariantu III

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.40.2018

27.06.2018

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm) informuję, że w dniu 27.06.2018 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 751; 265 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2018

26.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.06.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr 150/1, 151/3 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GK.U.7234.11.2018

22.06.2018

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją opadową przy ul. Źródlanej w miejscowości Koszyce Małe” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Ogłoszenie - GK.U.7234.9.2018

22.06.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Budowa odwodnienia drogi ul. Bocznej w miejscowości Zgłobice” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Ogłoszenie - GK.U.7234.24.2018

22.06.2018

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017, poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową ul. Sosnowa w Zgłobicach ” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie tarnowskim, woj. małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2018

21.06.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 18.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 587/3, 590/2, 590/3, 590/4, 642/2, 669/1, 674/3, 674/4, 675/3, 675/4, 675/6, 675/7, 675/8, 676/4, 676/5, 677/1, 678/1, 679/2, 679/3, 679/4, 679/5, 679/6, 680/4, 680/6, 322, 323, 369, 370, 591, 594, 583/3 w miejscowości Poręba Radlna, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - GK.U.7234.36.2017/2018

21.06.2018

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Budowa fragmentu chodnika przy drodze powiatowej na dz. nr 2812, 2816/2, 2817/2, 2824/1 w miejscowości Wola Rzędzińska” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2018

21.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.06.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1826/1; 1732/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.52.2018

21.06.2018

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 18.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr 298; 202/8; 201/1 w miejscowości Nowodworze, gm. Tarnów.

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

19.06.2018

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j. ze zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 02.07.2018r. do 14.08.2018r. w godzinach od 800 do 1500
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2018r.
w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny 1000 do 1100

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2018

15.06.2018

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13.06.2018 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie kolektora gazu na KGZ Tarnów II na działkach nr 515/10; 515/11; 516/3; 518/1; 518/2; 524/4 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - IR-7012. 5.2018

14.06.2018

 Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuję, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej działki nr 456/1, 456/2, 454/7 oraz działki przyległe – na dł. ok. 300m w miejscowości Błonie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Ogłoszenie - IR-7012. 5.2.2018

14.06.2018

  Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuję, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn:„Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na działkach nr 443/10, 443/13 - na dł. ok. 200m w miejscowości Błonie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2018

14.06.2018

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 04.06.2018 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 168; 159/2; 169/2; 163; 169/1; 165/2; 165/1; 131; 162/3; 161; 139 w miejscowości Zgłobice, gm. TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 732 298