bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej/Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

 
Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Urzędu Gminy Tarnów, realizowane jest poprzez:

- udostępnienie w systemie teleinformatycznym,
- przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania:

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu Gminy Tarnów oraz udostępnionych na wniosek, jest obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Gminy Tarnów oraz obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej. Urzęd Gminy Tarnów nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji powstałej w wyniku przetworzenia uzyskanej informacji.

W przypadku przekazywania żądanych informacji na wniosek, mogą zostać określone dodatkowe warunki, m. in. związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie:

Informacje sektora publicznego udostępniane przez Urzęd Gminy Tarnów mogą być wykorzystywane bezpłatnie. Jeżeli jednak przygotowanie lub przekazanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, z uwagi na sposób lub formę wskazane we wniosku, Urzędu Gminy Tarnów może nałożyć opłatę. Ustalenie wysokości takiej opłaty następuje zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), indywidualnie dla wniosku, uwzględniając w szczególności koszty materiałów koniecznych do sporządzenia wydruków lub kserokopii oraz koszty elektronicznych nośników danych.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, stronie niezadowolonej przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Wójta Gminy Tarnów.

Na decyzję wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, przysługuje prawo wniesienia skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Urzędu Gminy Tarnów

Prawo do sprzeciwu:

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Sprzeciw można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. Złożenie sprzeciwu skutkuje wydaniem decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie. 

Przepisy szczegółowe - USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U.2016.352 z dnia 2016.03.15 ze zm.

Przygotowane w oparciu o nik.gov.pl
Formularz pomocniczy: wniosek o udostępnienie informacji publicznej - wersja word, wersja pdf

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - pobierz

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz. 94) - pobierz


Wypis z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) -  pobierzOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 10.10.2016
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.08.2013
Dokument oglądany razy: 7 714