bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

15.11.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

Obwieszczenie -BKŚ-7624/6/09/11/12/13/14/15/18/19

14.11.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o wydaniu postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dla ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dla zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pilnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego - KR.ZUZ.3.421.715.2019.MG

13.11.2019

Działając zgodnie z art. 61 §1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.}, zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Tarnów, z dnia 10.10.2019 r., znak: IR-7012.30.2019, uzupełniony dnia 30.10.2019 r., zostało wszczęte postępowanie

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2019

13.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 12.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr: 18/3, 18/5, 18/8 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.74.2019

07.11.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 05.11.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 2278/17; 1729/10; 1729/14 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów

Ogłoszenie - podstawowa kwota dotacji

05.11.2019

Na podstawie art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r , poz. 2203) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.72.2019

04.11.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 31.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci teletechnicznej (światłowodowej) na działkach nr 3114/7; 3114/8; 3114/9; 3114/20; 3115; 3132/7; 3132/9; 3132/11; 3153/9; 3188/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów oraz na działkach nr 1471/2; 1473 w miejscowości Zaczarnie, gm. Lisia Góra.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.62.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2018 , poz. 2068) informuje, że zamieścił na stronie BIP gminy Tarnów (www.bip.gminatarnow.pl) ogłoszenie o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Przeczna Droga w miejscowości Zbylitowska Góra” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie tarnowskim, woj. małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.62.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 2068 ze zm.) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Przebudowa ul. Przeczna Droga w miejscowosci Zbylitowska Góra” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - GK.U.7234.61.2019

04.11.2019

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2018 , poz. 2068 ze zm.) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „Rozbudowa ul. Księżycowa w miejscowości Tarnowiec” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.73.2019

31.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 30.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 72/1; 72/2 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

MINISTER GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ - DOK.DOK3.9700.69.2019.KP

31.10.2019

  Na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa", zawiadamiam, że w dniu 21 października 2019 r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał decyzję znak: DOK.DOK3.9700.69.2019.KP, którą przedłużył termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa lewego i prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów", w ramach opracowania pn.: „Rozbudowa obwałowań przeciwpowodziowych i budowa prawego wału rzeki Biała w gm. Tuchów, Tarnów, w m. Tarnów", udzielonego Małopolskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 22.07.2016 r., znak: OS-II.7322.37.2016.MK.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.70.2019

31.10.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 28.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 48, 50/1 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2019

30.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 265; 652 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.81.2019

28.10.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 24.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zagospodarowania terenu w tym elementów małej architektury (tężni solankowej, wiaty grillowej, placu zabaw, siłowni plenerowej, fontanny, ławek, koszy na śmieci), budowa nawierzchni utwardzonych wraz z miejscami postojowymi, budowa oświetlenia solarnego oraz przebudowa linii teletechnicznej na działkach nr 89; 90; 93; 94; 127/29 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.69.2019

28.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 25.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 361/1, 361/2, 361/3, 210/10, 362, 363, 365/5, 365/3, 365/2, 364/1, 364/2, 364/3 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów

Komunikat o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10

23.10.2019

  Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie powiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10 (II stopień zagrożenia) dla średniodobowej wartości stężenia wynoszącej 100 µg/m3 (Dz. U. 2019 poz. 1931), w dniu 23 października 2019 roku na następujących obszarach: południowo-zachodnia część Aglomeracji Krakowskiej (dzielnice Krakowa: I,II,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII), strefa Tarnów i miasto Nowy Sącz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.71.2019

21.10.2019

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 21.10.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 178/2, 181/8, 175/2, 175/6, 175/5 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - BKŚ-7624/6/09/11 /l 2/13/14/15/18/19 (Wojnicz)

21.10.2019

 Burmistrz Wojnicza zawiadamia o prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego w km 39+120 rzeki Dunajec, zapory powłokowej piętrzącej wodę powierzchniową w zbiorniku wodnym, przepławki dła ryb, śluzy dla przeprawy kajaków, linii przesyłowej dła zasilania zapory przeponowej, budowa drogi rowerowej na zaporze powłokowej oraz modernizacja ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeska i instalacja odnawialnego źródła energii".

Obwieszczenie - GR.6840.05.4.2019

21.10.2019

  Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów – ul. Krakowska 19 (sala konferencyjna, II piętro) odbędzie się:
- drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 33/195 o pow. 0.13 ha obręb Tarnowiec objęta KW nr TR1T/00053335/9, niezabudowana, cena wywoławcza 60 000.00 zł netto (14 004,29 €), wadium 3000 zł, termin zagospodarowania : brak, obciążenia: brak,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.78.2019

11.10.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 18/3; 18/5; 18/8 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada

11.10.2019

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1009 t.j.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

11.10.2019

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1009 t.j.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra.

Obwieszczenie - ST-I.4210.5.2013.2017.JI

10.10.2019

  Działając na podstawie art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.} poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami),
zawiadamiam strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: ST-I.4210.5.2013.2017JI z dnia 8 października 2019 r. 26.02.2016 r. stwierdzającego, że warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji znak: ST-I.4210.5.2013.2017.JI z dnia 13.04.2017 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przełożenie drogi krajowej nr 73 umożliwiające połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów - Północ") z drogą krajową nr 94 (węzeł Lwowska") /pierwotne brzmienie nazwy inwestycji — Przełożenie drogi krajowej nr 73 odcinek: Węzeł Krzyż w ciągu autostrady A4 Kraków - Tarnów do węzła Lwowska w Tarnowie, w ciągu drogi krajowej nr 4 Kraków -Tarnów/, są aktualne,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.76.2019

10.10.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 03.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1790; 1789 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 012 494