bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tarnów
Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.87.2019

16.01.2020

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14.01.2020 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 1+301 - km 1+586 na działce nr 473/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.90.2019

16.01.2020

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14.01.2020 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 5+509 - km 5+970 na działce nr 2812 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6845.03.1.2020

16.01.2020

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Zgłobice - działka nr 259/2 i działka nr 297 objęte księgą wieczystą nr TR1T/0014240/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: działka nr 259/2 o pow. 0.0491 i działka nr 297 o pow. 0,0800 ha,

Informacja

15.01.2020

 Zarządzenie nr VIII/4/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.3.2020

14.01.2020

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) informuję, że w dniu 10.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 393/9; 394/7; 395/9; 395/10; 392/6; 392/4; 392/5; 392/10; 392/9; 379; 388/5; 371 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.2.2020

14.01.2020

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) informuję, że w dniu 10.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 178/2, 177, 175/5, 175/2, 175/6 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.84.2019

13.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13.01.2020 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr: 217/2, 216/1, 324 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe

13.01.2020

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice.

13.01.2020

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Uchwały Nr VIII/116/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Obwieszczenie - IR.6220.1.2020

10.01.2020

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w Tarnowcu na działce nr 86/4”

Obwieszczenie - IR.6220.1.2020

10.01.2020

 Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 2 stycznia 2020 r. na wniosek MARKET „BIT” Staniec Paweł Zbylitowska Góra, Zbylitowskich 91, 33-113 Zgłobice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w Tarnowcu na działce nr 86/4”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2020

09.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 07.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 232; 262/6; 262/7; 262/9 w miejscowości Biała, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2019

09.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 07.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 30/2019 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.27.2019 z dnia 24.06.2019 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 517/5; 476/3; 477/1 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.77.2019

07.01.2020

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 08.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 33/148; 33/147; 33/141; 33/161; 33/160 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - IR-7012.3.2020

07.01.2020

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 476/3, 476/5, 476/7, 476/8, 476/9, 476/10, 475/4, 474/1 w miejscowości Koszyce Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.85.2019

03.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.01.2020 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego ul. Brzozowa na działkach nr: 65; 88/3; 88/6; 88/7; 88/2; 52/13; 52/10; 52/14; 52/8; 52/7; 52/6; 52/5; 52/4 w miejscowości Koszyce Małe

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.89.2019

23.12.2019

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm) informuję, że w dniu 23.12.2019 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 147/18; 146/3; 146/4; 145/3; 145/1; 145/7; 145/6 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.90.2019

23.12.2019

Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 18.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 5+509 - km 5+970 na działce nr 2812 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.87.2019

23.12.2019

  Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 09.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 1+301 - km 1+586 na działce nr 473/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie - SR-IX.7440.595.2019.LS

23.12.2019

Na podstawie art. 80 ust.3 oraz art. 41 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 868 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm) zawiadamiam, że po zakończeniu postępowania toczącego się na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Krakowie, działającej poprzez pełnomocnika, Marszałek Województwa Małopolskiego w dniu 20.12.2019 r. wydał decyzję znak SR-IX.7440.595.2019.LS zatwierdzającą: Projektu robót geologicznych dla przełożenia drogi krajowej nr 73 umożliwiającego połączenie autostrady A-4 (węzeł „Tarnów – Północ”) z drogą krajową nr 94 (węzeł „Lwowska”).

Obwieszczenie

23.12.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz U. z 2018 roku poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 ze zm.) Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A został wskazany jako podmiot odpowiedzialny za realizację i koordynację budowy gazociągu DN 1000, MOP 8,4 MPa Pogórska Wola - Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice - Strachocina - Pogórska Wola - Tworzeń - Tworóg -Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Wykaz - GR.6845.22.2019

20.12.2019

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Wola Rzędzińska – działki: nr 1560/4, nr 1561/2 (część), nr 1562/4, nr 1563/2, nr 1563/3, nr 1563/7, nr 1566/1, nr 1566/2, nr 1563/9, nr 1567/2, nr 1568/2, nr 1568/4, nr 1569/6, nr 1569/8, nr 1569/10, nr 2772/85 (część), nr 2823/2, objętych KW: nr TR1T/00064370/6, nr TR1T/00050358/5, nr TR1T/00050923/7, nr TR1T/00050924/4, nr TR1T/00118608/8 i nr TR1T/00117208/7, prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,

Wykaz - GR.6845.21.2019

20.12.2019

  Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Tarnowiec - część działki nr 33/188 i część działki nr 33/207 objęte księgą wieczystą nr TR1T/00053335/9 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych,

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.79.2019

19.12.2019

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 17.12.2019 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr: 265; 652 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.88.2019

19.12.2019

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 10.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 147/18; 146/3; 146/4; 145/3; 145/1; 145/7; 145/6 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 24.03.2011
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.03.2011
Dokument oglądany razy: 1 053 488