bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.87.2019

16.01.2020

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14.01.2020 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 1+301 - km 1+586 na działce nr 473/5 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.90.2019

16.01.2020

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 14.01.2020 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie drogi powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Stare Żukowice w km 5+509 - km 5+970 na działce nr 2812 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Wykaz - GR.6845.03.1.2020

16.01.2020

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: obręb Zgłobice - działka nr 259/2 i działka nr 297 objęte księgą wieczystą nr TR1T/0014240/0 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: działka nr 259/2 o pow. 0.0491 i działka nr 297 o pow. 0,0800 ha,

Informacja

15.01.2020

 Zarządzenie nr VIII/4/2020 Wójta Gminy Tarnów z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.3.2020

14.01.2020

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) informuję, że w dniu 10.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 393/9; 394/7; 395/9; 395/10; 392/6; 392/4; 392/5; 392/10; 392/9; 379; 388/5; 371 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.2.2020

14.01.2020

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) informuję, że w dniu 10.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr 178/2, 177, 175/5, 175/2, 175/6 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.84.2019

13.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13.01.2020 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr: 217/2, 216/1, 324 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe

13.01.2020

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice.

13.01.2020

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Tarnów Uchwały Nr VIII/116/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.

Obwieszczenie - IR.6220.1.2020

10.01.2020

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w Tarnowcu na działce nr 86/4”

Obwieszczenie - IR.6220.1.2020

10.01.2020

 Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 2 stycznia 2020 r. na wniosek MARKET „BIT” Staniec Paweł Zbylitowska Góra, Zbylitowskich 91, 33-113 Zgłobice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną w Tarnowcu na działce nr 86/4”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.1.2020

09.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 07.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 232; 262/6; 262/7; 262/9 w miejscowości Biała, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.27.2019

09.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 07.01.2020 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące zmiany decyzji nr 30/2019 Wójta Gminy Tarnów znak: ZP.6733.1.27.2019 z dnia 24.06.2019 r. dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działkach nr 517/5; 476/3; 477/1 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.77.2019

07.01.2020

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) informuję, że w dniu 08.10.2019 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach nr 33/148; 33/147; 33/141; 33/161; 33/160 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Ogłoszenie - IR-7012.3.2020

07.01.2020

Wójt Gminy Tarnów, stosownie do art. 39, ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych( Dz. U. z 2017 , poz. 2222) informuje, że zamierza rozpocząć realizację inwestycji drogowej pn: „budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi, oświetleniem i odwodnieniem na działkach nr 476/3, 476/5, 476/7, 476/8, 476/9, 476/10, 475/4, 474/1 w miejscowości Koszyce Wielkie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na obszarze Gminy Tarnów, w powiecie Tarnowskim, woj. Małopolskie.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.85.2019

03.01.2020

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) informuję, że w dniu 02.01.2020 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego ul. Brzozowa na działkach nr: 65; 88/3; 88/6; 88/7; 88/2; 52/13; 52/10; 52/14; 52/8; 52/7; 52/6; 52/5; 52/4 w miejscowości Koszyce MałeOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 120 496