bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Wykaz - GR.6845.09.2017

06.12.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka-Wałki, działki nr 394/2, 929/3, 521/4 i 12/8 położonej w miejscowości Jodłówka-Wałki

Wykaz - GR.6845.09.2017

06.12.2017

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( Dz.U. z 2017 r., poz. 2147 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Jodłówka-Wałki, działki nr 394/2, 929/3, 521/4 i 12/8 położone w miejscowości Jodłówka-Wałki 2) powierzchnia nieruchomości : pow. 0.0023 ha, pow. 0.0016 ha, pow. 0.0021 ha,, pow. 0.0020 ha,,

Wykaz - GR.6840.09.1.2017

06.12.2017

 Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Tarnowiec, działka ewidencyjna numer 33/83 niezabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00053335/9,

Wykaz - GR.6840.15.1.2017

06.12.2017

Wójt Gminy Tarnów zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 1) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości : obręb Wola Rzędzińska, działka ewidencyjna numer 1687/9 zabudowana, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi księgę wieczystą KW nr TR1T/00077046/0, 2) powierzchnia nieruchomości gruntowej: 0.10 ha ,

Wojewoda Małopolski - Informacja

05.12.2017

 Wojewoda Małopolski informuje o wydaniu 04 grudnia 2017 r. decyzji Nr 157/B/2017 znak: WI-XI.7840.17.65.2017.PZ o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego: Przebudowa przepustu w miejscowości Poręba Radlna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 odc. 020 km 2+650 wraz z dojazdami. Adres planowanej inwestycji: województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Tarnów, miejscowość Poręba Radlna, droga wojewódzka nr 977, działki ewidencyjne numer: 201, 322, 582/1, 581/5 w obrębie ewidencyjnym nr 0008 Poręba Radlna w jednostce ewidencyjnej 121609_2 Tarnów-gmina.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.52.2017

30.11.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.11.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 1645; 1646; 1663; 1664/1; 1665; 1666; 1667; 1668/1; 1668/3; 1668/4 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice

28.11.2017

 Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 tj. ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 11.12.2017 r. do 22.01.2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny 10.00 do 11.00 na Sali Narad pok. 207.

Obwieszczenie - IR.6220.1.2017

27.11.2017

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości że w dniu 24 listopada 2017 r. została wydana decyzja znak: IR.6220.1.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kolektora gazu na KGZ Tarnów II”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.62.2017

23.11.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 22.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie chodnika przy drodze powiatowej na działce nr 2817/1 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2017

21.11.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.11.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr: 665/7; 670/1; 672; 676; 677; 679/1; 679/3; 679/4; 679/5; 679/6 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.57.2017

21.11.2017

  Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 17.11.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – ul. Szklarniowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na działkach nr 524/4; 534/4; 533/4; 532/4; 531/4; 530/2; 529/4; 502/8; 501/4; 528/8; 528/9; 528/10; 527/2; 527/1; 526/4; 525/1; 497/19; 496/9; 496/14 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.61.2017

16.11.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 10.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – ul. Szklarniowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym sieci i przyłącza energetyczne i telekomunikacyjne na działkach nr 524/4; 534/4; 533/4; 533/3; 532/4; 532/3; 531/4; 531/3; 530/2; 530/4; 530/5; 530/3; 529/4; 529/3; 502/8; 501/4; 528/8; 528/7; 528/10; 528/9; 500/11; 500/15; 527/2; 527/1; 526/4; 525/1; 497/14; 497/15; 497/16; 497/17; 497/18; 497/19; 496/9; 496/14 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.59.2017

14.11.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 07.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 537/4; 537/14; 537/15; 538/2; 537/10; 537/11; 537/12 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.60.2017

14.11.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 09.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem na działkach nr 35/2; 33/205 w miejscowości Tarnowiec, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2017

09.11.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 06.11.2017 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 265, 904/7, 904/11, 905/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.58.2017

08.11.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 03.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 265, 904/7 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Wojewoda Małopolski - Obwieszczenie

08.11.2017

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 27 października 2017 r. decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec),

Obwieszczenie - IR.6220.1.2017

31.10.2017

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania że zakończyło się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kolektora gazu na KGZ Tarnów II”.

OBWIESZCZENIE - Woj. Małopolski

31.10.2017

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu w dniu 27 października 2017 r. decyzji nr 39/BZ/2017 znak: WI-XI.7840.1.88.2017.KS, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola od węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i wielkopolskiego – Zadanie 1 (Odcinek Podgórska Wola – Opatowiec),

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.56.2017

27.10.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 23.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie parkingu wraz z kanalizacją deszczową, zabudową istniejącego rowu przydrożnego oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 258; 259/1; 259/2 w miejscowości Zgłobice, gm. Tarnów.

Wójt Gminy Tarnów - ogłoszenie - dotacje oświatowe

27.10.2017

 Na podstawie art. 78e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza dane dotyczące podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby uczniów.

Obwieszczenie - IR.6220.1.2017

26.10.2017

 Wójt Gminy Tarnów zawiadamia strony postępowania, że w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa kolektora gazu na KGZ Tarnów II” zostało wydane postanowienie znak: IR.6220.1.2017 z dnia 26.10.2017 r. – stwierdzenie o braku wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018

25.10.2017

 UCHWAŁA NR XXXIII/337/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.55.2017

25.10.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 15.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 258/10, 258/9 w miejscowości Radlna, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.54.2017

25.10.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 05.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 265, 904/7, 904/11, 905/2 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2017

20.10.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 20.10.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 686/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.53.2017

18.10.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 16.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 292/3, 293/2 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.52.2017

12.10.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 05.10.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1645; 1646; 1663; 1664/1; 1665; 1666; 1667; 1668/1; 1668/3; 1668/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.49.2017

12.10.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12.10.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 677/22; 684/2; 684/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

Wykaz

03.10.2017

  Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości z przeznaczeniem do oddania w najem na okres do 3 lat pomieszczeń w lokalu użytkowegow miejscowości Wola Rzędzińska dz. nr 3144/3 objęta księgą wieczystą KW 32184 lokal o pow. 69 m2 oraz na terenie Gminy Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.44.2017

29.09.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 435/6; 435/7; 435/8 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.46.2017

29.09.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr: 591; 592; 593 w miejscowości Zawada, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.45.2017

29.09.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 29.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 455/4; 454/24; 454/25; 457; 454/31; 454/34; 454/43 w miejscowości Błonie, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.47.2017

27.09.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku na działkach nr: 18/8; 18/7 w miejscowości Koszyce Małe, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.48.2017

27.09.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 26.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działkach nr 192; 193/1; 193/2; 194; 195; 196 w miejscowości Jodłówka-Wałki, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.43.2017

25.09.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr: 390/2; 390/1; 391; 392/10; 392/9; 379 w miejscowości Zgłobice gm. Tarnów.

Zawiadomienie - ST-I.4210.3.2014.JT - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

25.09.2017

  Działając na podstawie: art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) [dalej: kpa], w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. : Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) [dalej: ustawa ooś], zawiadamiam strony postępowania, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam społeczeństwo, o wydaniu decyzji znak: ST-I.4210.3.2014.JT z dnia 19.09.2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Istniejąca linia energetyczna 110 kV relacji Tarnów -Ponar", Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie (ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów).

Ogłoszenie - dzierżawa

22.09.2017

  Wójt Gminy Tarnów podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, wywieszono wykaz nieruchomości z przeznaczeniem do oddania w najem na okres do 3 lat pomieszczeń w lokalach użytkowych w miejscowościach: Wola Rzędzińska dz. nr 3144/6 objęta księgą wieczystą KW 45879 lokal o pow. 329,17 m2 oraz w Koszycach Małych dz. nr 685 objęta księgą wieczystą TR1T/0003281/0 lokale o pow. 170,3 m2, i 126,38 m2 na terenie Gminy Tarnów.

Konsultacje Projektu „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.”

19.09.2017

 Działając na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały NR XLVI/456/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Tarnów przekazuje do konsultacji organizacjom pozarządowym projekt „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.”

Wymiana kotłów/pieców - informacja

15.09.2017

  Gmina Tarnów informuje, że audytorzy umawiają się z mieszkańcami po raz drugi, celem zapoznania się z audytem przez mieszkańca. Mieszaniec zobowiązany jest do podpisania oświadczenia przegotowanego przez audytorów. Podpis na oświadczeniu oznacza, że mieszkaniec został zapoznany z wynikami audytu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.50.2017

15.09.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 12.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 686/6 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.51.2017

15.09.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073) informuję, że w dniu 15.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu na działkach nr 665/7; 670/1; 672; 676; 677; 679/1; 679/2; 679/3; 679/4 w miejscowości Wola Rzędzińska, gm. Tarnów.

Wymiana kotłów/pieców - informacja

15.09.2017

  Gmina Tarnów informuje, że audytorzy umawiają się z mieszkańcami po raz drugi, celem zapoznania się z audytem przez mieszkańca. Mieszaniec zobowiązany jest do podpisania oświadczenia przegotowanego przez audytorów. Podpis na oświadczeniu oznacza, że mieszkaniec został zapoznany z wynikami audytu.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.49.2017

06.09.2017

 Stosownie do art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) informuję, że w dniu 31.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na działkach nr 677/22; 684/2; 684/1 w miejscowości Koszyce Wielkie, gm. Tarnów.

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

04.09.2017

 1. Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 12.09.2017 r. do 16.10.2017 r. w godzinach od 800 do 1500 w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów od godziny 9.00 do 10.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.42.2017

01.09.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego na działkach nr: 750/2; 750/11; 750/13 w miejscowości Jodłówka - Wałki gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.41.2017

01.09.2017

  Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 216/1; 217/2; 324 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.39.2017

01.09.2017

 Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej na działkach nr: 817; 816/4 w miejscowości Łękawka gm. Tarnów.

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów - ZP.6733.1.38.2017

01.09.2017

Stosownie do art. 53. ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) informuję, że w dniu 01.09.2017 r. została wydana decyzja inwestycji celu publicznego polegająca na rozbudowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 265; 677; 679/4; 680/14; 682; 683/1 w miejscowości Wola Rzędzińska gm. TarnówOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2011
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 16.02.2011
Dokument oglądany razy: 89 441